Walmart พบ กสร. สร้างความเชื่อมั่นพิทักษ์สิทธิแรงงาน

Walmart พบ กสร. สร้างความเชื่อมั่นพิทักษ์สิทธิแรงงาน

Walmart พบ กสร. พร้อมส่งเสริมให้สถานประกอบการใช้ TLS และ GLP ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานสร้างความเชื่อมั่น

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้ให้คุณ Anbinh Phan ผู้แทน Walmart ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ที่มีการสรรหาผลิตภัณฑ์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเพื่อไปจำหน่ายในร้านค้าในเครือของบริษัท เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองแรงงานของประเทศไทย โดยผู้แทน Walmart ได้แสดงจุดยืนในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบทางสังคมโดยเฉพาะด้านแรงงานที่ครอบคลุมถึงคู่ค้าของบริษัทด้วย ทั้งนี้ กสร.ได้ชี้แจงนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองแรงงานโดยการตรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การสร้างการรับรู้เกี่ยวสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ทั้งลูกจ้างไทยและลูกจ้างต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศ การพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพในการตรวจคุ้มครองแรงงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนำมาตรฐานแรงงานไทย (TLS) หรือแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปปฏิบัติใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานด้วย

อธิบดี กสร.กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสดังกล่าวนี้ผู้แทน Walmart ได้ชื่นชมการดำเนินการของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญและดำเนินการคุ้มครองแรงงานอย่างจริงจังมาโดยตลอด ซึ่งจากการหารือในครั้งนี้ กสร. มุ่งหวังว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าต่างชาติว่าประเทศไทยมีการคุ้มครองดูแลแรงงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และไม่มีการใช้แรงงานบังคับ นอกจากนี้ กสร. และ Walmart จะได้มีการประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูล และแนวทางในการดำเนินการเพื่อยกระดับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่อไปในอนาคต