โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'อดิศร เนาวนนท์' เป็นอธิการบดีมรภ.นครราชสีมา

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'อดิศร เนาวนนท์' เป็นอธิการบดีมรภ.นครราชสีมา
12 มิถุนายน 2562
6,891

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "อดิศร เนาวนนท์" เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวิเชียร ฝอยพิกุล ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ นั้น เนื่องจาก นายวิเชียร ฝอยพิกุล ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอดิศร เนาวนนท์ ให้ดำรงต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี

ภาพ-fb/pagenrru

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง