กรมศุลกากร ขยายบริการรับชำระภาษีอากรผู้ประกอบการที่ตรวจพบอากรขาดด้วยตนเอง

กรมศุลกากร ขยายบริการรับชำระภาษีอากรผู้ประกอบการที่ตรวจพบอากรขาดด้วยตนเอง
8 มิถุนายน 2562
3,359

กรมศุลกากร ขยายบริการรับชำระภาษีอากร เว้นเบี้ยปรับ-ลดเงิน​เพิ่ม ผู้ประกอบการที่ตรวจพบอากรขาดด้วยตนเอง

กรมศุลกากร ขยายระยะเวลาโครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (One Stop Service) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการที่สุจริตและตรวจพบเองว่า เสียค่าอากรไว้ไม่ถูกต้อง มาดำเนินการชำระค่าอากรและค่าภาษีอื่นๆ ที่ขาดให้ครบถ้วน โดยผลการดำเนินโครงการฯ ปีล่าสุด มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 158 ราย ยอดจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562)

กรมศุลกากรเล็งเห็นว่า โครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์และช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่สุจริต แต่อาจชำระค่าอากรและค่าภาษีอื่นๆ ไว้ไม่ครบถ้วนและประสงค์จะชำระค่าอากรและค่าภาษีอื่นๆ ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย ประกอบกับเป็นโครงการฯ ที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก จึงได้พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ต่อไปเป็นปีที่ 2

โดยผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถทำหนังสือแสดงความประสงค์ถึงกองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ผู้ประกอบการที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ สามารถชำระค่าอากรและค่าภาษีอื่นๆ ให้ครบถ้วนได้ที่กองตรวจสอบอากร
กรมศุลกากร โดยไม่ต้องไปดำเนินพิธีการตามท่าหรือที่ต่างๆ และจะได้รับการพิจารณาผ่อนผันการปรับค่าอากร ได้รับการลดเงินเพิ่มอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม และไม่ต้องเสียเบี้ยปรับค่าอากร แต่ยังคงต้องเสียเงินเพิ่มและเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ นี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการที่นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยลักลอบหนีศุลกากร หรือมีเจตนาทุจริตปรากฏพยานหลักฐานชัดเจนในการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงอากร หรือนำเข้าสินค้าเป็นของต้องห้ามต้องกำกัด หรือสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ตรวจค้น หรือถูกดำเนินคดีในความผิดทางศุลกากรโดยหน่วยงานอื่น เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ กองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ ในกรณียื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ให้ความร่วมมือกับพนักงานศุลกากร ไม่มาชำระค่าอากรและค่าภาษีอื่นๆ ที่ขาดให้ครบถ้วน หรือกรณีอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีเจตนาที่ไม่สุจริต

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองตรวจสอบอากร หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-6680
*ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ และเอกสารประกอบ ได้ที่เว็บไซด์ www.customs.go.th

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง