'ศรีสวัสดิ์' ไฟเขียวเพิ่มทุน 'บีฟิท'

'ศรีสวัสดิ์' ไฟเขียวเพิ่มทุน 'บีฟิท'
30 พฤษภาคม 2562
2,363

บอร์ด “ศรีสวัสดิ์” ไฟเขียวใส่เงินเพิ่มทุนบีฟิท พร้อมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิกรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์

นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัทศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ SAWAD เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเงินทุนศรีสวัสดิ์ จำกัด(มหาชน) หรือ BFIT ซึ่งบริษัทจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 149,950,797 หุ้นในราคาหุ้นละ 18 บาท คิดเป็นมูลค่า 2,699.11 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทก็มีมติให้บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน BFIT เพิ่มเติม สูงสุดหากไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิเลยจะมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิอยู่จำนวน 180,797,549 หุ้นในราคาหุ้นละ 18 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 3,254.36 ล้านบาท โดยหากผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BFIT เลย บริษัทก็จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด จะส่งผลให้บริษัทถือหุ้นใน BFIT จำนวน 430,715,544 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 78.13% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วหลังจากการเพิ่มทุนและจำหน่ายได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิเกินจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทถึงจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อ(เทนเดอร์ออฟเฟอร์)หุ้นที่เหลือทั้งหมดของ BFIT จำนวนทั้งสิ้น 120,531,699 หุ้นคิดเป็นสัดส่วน 21.87% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BFIT ในราคาหุ้นละ 18 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินที่ใช้ในการทำคำเสนอซื้อทั้งสิ้นประมาณ 2,169.57 ล้านบาท บริษัทก็พร้อมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

นางสาวธิดา กล่าวต่อว่า การที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใส่เงินเพิ่มทุนดังกล่าว เพราะต้องการที่จะให้แผนเพิ่มทุนของ BFIT สำเร็จตามแผนธุรกิจที่วางไว้และเพื่อให้ BFIT มีทุนสอดคล้องกับกฎเกณฑ์และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหากการเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ถึงจุดที่ต้องทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ บริษัทก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข โดยที่การใส่เงินเพิ่มทุนและทำเทนเดอร์ฯในครั้งนี้ ไม่ได้กระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทแต่อย่างใด

“SAWAD มีความพร้อมใส่เงินเพิ่มทุน BFIT รวมทั้งการใช้สิทธิส่วนเกิน หรือหากจำเป็นต้องทำเทนเดอร์ฯทั้งหมดตามเกณฑ์ เราก็มีสภาพคล่องเพียงพอ มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุน(D/E) เพียง 1.4เท่า” นางสาวธิดา กล่าว

บริษัทเงินทุนศรีสวัสดิ์ จำกัด(มหาชน) หรือ BFIT ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,102.49 ล้านบาท เป็น 2,756.23 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 330.78 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้(พาร์) 5 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 18 บาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง