'บีทีเอส' เพิ่มทุน 'หมื่นล้าน' ขายพีพี 1.1 พันล้านหุ้น

'บีทีเอส' เพิ่มทุน 'หมื่นล้าน' ขายพีพี 1.1 พันล้านหุ้น
28 พฤษภาคม 2562
4,099

“บีทีเอส” เพิ่มทุนจดทะเบียนเฉียด 1 หมื่นล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญ 2.5 พันล้านหุ้น ราคาพาร์ 4 บาท เตรียมจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด 1.1 พันล้านหุ้น และรองรับการปรับสิทธิวอร์แรนต์

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562 อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนด้วยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย 19,904.21 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 72,676.03 ล้านบาท เหลือ 52,771.83 ล้านบาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 4,976.05 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท


หลังจากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 62,618.39 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,461.64 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท โดยแบ่งการจัดสรรรออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรก จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 จำนวนไม่เกิน 24.07 ล้านหุ้น ส่วนที่ 2 รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 จำนวนไม่เกิน 1,319.57 ล้านหน่วย
ส่วนที่ 3 รองรับการใช้สิทธิ BTS-WE ที่จะจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท และส่วนที่ 4 เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป ไม่เกิน 1,100 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายบุคคลในวงจำกัด (PP) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อไป


สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัท เพื่อให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต ซึ่งรวมถึงการลงทุนในโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 ขณะที่การเพิ่มทุนแบบ General Mandate จะช่วยให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่สามารถใช้ในการรองรับแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการในอนาคตได้อย่างเหมาะสม


อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้หุ้นประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 ก.ค. 2562 นี้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: