เช็คให้ชัวร์! สถาบันสอนนวดห้ามตกมาตรฐาน

เช็คให้ชัวร์! สถาบันสอนนวดห้ามตกมาตรฐาน

กรม สบส. ร่วม สสจ. ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานสถาบันสอนนวด ซึ่งได้รับรองหลักสูตรจากกรม สบส.แล้ว เพื่อกำกับดูแลให้รักษาไว้ซึ่งคุณภาพการเรียนการสอนตามที่ได้รับรอง เป็นการคุ้มครองผู้รับบริการตั้งแต่ต้นทาง

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่ากรม สบส.มีหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทุกระบบ ตั้งแต่เรื่องของสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ โดยเฉพาะเรื่องการให้บริการนั้น กรมฯดูแลตั้งแต่การรับรองหลักสูตรให้แก่สถาบัน หน่วยงาน หรือองค์กรที่จะผลิตบุคลากรผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ทั้งหมด 12 หลักสูตรกลาง โดยสถาบันต้องขอรับรองหลักสูตรจากกรม สบส.ก่อน จึงจะสามารถจัดการเรียนการสอนได้ ส่วนผู้ให้บริการก็ต้องเรียนจบหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากกรม สบส.เท่านั้น จึงจะสามารถมายื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯเพื่อไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งตนได้กำชับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของสถาบันฯที่ผ่านการรับรองหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการกำกับดูแลให้สถาบันฯทำการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานที่เคยได้รับรองไว้ ห้ามตกมาตรฐานเด็ดขาด เพราะการนวดเป็นการกระทำกับร่างกายมนุษย์ ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ความชำนาญ ผ่านการเรียนมาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐาน ผู้รับบริการจึงจะได้รับความปลอดภัย

ด้านนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้ช่วยอธิบดีกรม สบส.และผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ได้กล่าวว่าปัจจุบันมีสถาบันฯที่ผ่านการรับรองหลักสูตรด้านบริการเพื่อสุขภาพมากกว่า 500 แห่งทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยกรมฯจะประกาศรายชื่อสถาบันฯและหลักสูตรที่ผ่านการรับรองทางเว็บไซต์ของกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (www.thaispa.go.th) ซึ่งหลังจากรับรองหลักสูตรให้แล้ว กองสถานประกอบการฯจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของสถาบันฯในเขตกรุงเทพฯ สำหรับในส่วนภูมิภาค กรมฯได้มอบหมายให้สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต(สบส.เขต) ดำเนินการตรวจร่วมกับ สสจ.ในพื้นที่

สำหรับสถาบันฯที่ประสงค์จะขอรับรองหลักสูตร สามารถยื่นคำขอได้ที่กรม สบส. ส่วนต่างจังหวัดยื่นคำขอผ่าน สสจ. เงื่อนไขการรับรองหลักสูตรคือหากระบุสถานที่ตั้งใด ก็ให้เปิดการเรียนการสอนได้เฉพาะสถานที่ที่ระบุไว้ โดยวิทยากรที่จะสอนได้ก็ต้องเป็นวิทยากรตามรายชื่อที่ระบุ จำนวนผู้เรียนก็ต้องเป็นไปตามที่ให้การรับรองไว้เท่านั้น สามารถดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรได้ที่ www.thaispa.go.th หัวข้อ “ข้อมูลเผยแพร่” หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข 0 2193 7081 สำหรับต่างจังหวัดสอบถามได้ที่ สสจ.ในพื้นที่.