อุตสาหกรรมการบินโตต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมการบินโตต่อเนื่อง
27 พฤษภาคม 2562
2,455

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)ระบุว่าสถิติการขนส่งผู้โดยสารโดยภาพรวมของประเทศไทยช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561)

มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ 2.8 เท่า จากปี พ.ศ. 2552 ที่มีจำนวนผู้โดยสาร 58 ล้านคน เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 162 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2561 โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ย (Compound Annual Growth Rate-CAGR) 12% ต่อปี แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศเฉลี่ย 11.2% ต่อปี และผู้โดยสารภายในประเทศเฉลี่ย 13.0% ต่อปี 

ด้านจำนวนเที่ยวบินพบว่า มีอัตราขยายตัวสอดคล้องกับการเติบโตของจำนวนผู้โดยสาร โดยมีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นประมาณ 2.6 เท่า จากเดิมในปี พ.ศ. 2552 ที่มีจำนวน 422,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นเป็น 1,098,000 เที่ยวบิน คิดเป็นอัตราการเติบโตต่อปี 11.2% เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 10.4% ต่อปี และเที่ยวบินภายในประเทศ 12.0% ต่อปี 

อย่างไรก็ตาม พบว่า สถิติการขนส่งสินค้าทางอากาศมีการเติบโตไม่มากนัก เฉลี่ยต่อปี 3.1% ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถิติดังกล่าว เปิดให้เห็นถึงความน่าสนใจการเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมการบินของไทยซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง