ราชกิจจาฯประกาศแต่งตั้ง 'อรรถพล ใหญ่สว่าง' เป็นประธาน ก.อ.

ราชกิจจาฯประกาศแต่งตั้ง 'อรรถพล ใหญ่สว่าง' เป็นประธาน ก.อ.
2 พฤษภาคม 2562
7,243

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้ง "อรรถพล ใหญ่สว่าง" เป็นประธาน ก.อ.

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจาบุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งประธาน ก.อ.

ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินการเลือกประธาน ก.อ. ตามมาตรา 18 (1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งปรากฏผลว่า นายอรรถพล ใหญ่สว่าง เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นประธาน ก.อ. และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอรรถพล ใหญ่สว่าง เป็น ประธาน ก.อ. ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

1-64_2

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง