ครม. หั่นเบี้ยประชุมบอร์ดอีอีซี

ครม. หั่นเบี้ยประชุมบอร์ดอีอีซี

ครม. หั่นเบี้ยประชุมบอร์ดอีอีซีให้สอดคล้องกับคณะกรรมการระดับชาติชุดอื่นๆ พร้อมมอบหมายให้ กนอ.กำหนดมาตรฐานสาธารณูปโภคพื้นฐานในอีอีซี

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.62 นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม. ) มี.ค.มีมติเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2561 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการเฉพาะกิจคณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน พ.ศ. 2561 ของ สกพอ. และมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในฐานะกรรมการและเลขานุการเป็นผู้ลงนามแทนประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่ง กพอ. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

สำหรับอัตราค่าเบี้ยประชุมและอัตราค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของสกพอ. ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง กำหนด โดยกระทรวงการคลังให้ความเห็นว่าการกำหนดค่าตอบแทนเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการเฉพาะกิจ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เห็นควรกำหนดให้ได้รับเบี้ยประชุมเทียบเท่าคณะกรรมการระดับประเทศอื่นๆ เช่น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย แทนการเปรียบเทียบกับคณะกรรมการขององค์การมหาชน

ส่งผลให้เบี้ยประชุมของคณะกรรมการอีอีซีในการประชุมแต่ละครั้งปรับลดลงได้แก่ ประธานกรรมการนโยบายปรับลดลงจาก 25,000 บาท เป็น10,000 บาท กรรมการนโยบายจาก 20,000 บาทเป็น 8,000 ประธานกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการเฉพาะกิจ จาก 15,000 บาท เป็น 5,000 บาท กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรรมการตรวจสอบกรรมการเฉพาะกิจจาก 10,000 บาท เป็น 4,000 บาท ประธานอนุกรรมการ จาก 6,000 บาท เป็น 5000 บาท และอนุกรรมการ จาก 6,000 บาทเป็น 4,000 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯครม.ได้มอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับ สกพอ. กำหนดมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก บริการที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่ออุตสาหกรรม รูปแบบอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษเฉพาะด้าน (Cluster) และให้ กนอ. พิจารณารับรองมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกบริการที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมรูปแบบอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษเฉพาะด้าน (Cluster) และการกำกับดูแลเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษต่อไป