'หมอเสริฐ' ลุยสู้ข้อกล่าวหาปั่นหุ้น 'บีเอ'

 'หมอเสริฐ' ลุยสู้ข้อกล่าวหาปั่นหุ้น 'บีเอ'

บีเอ-กรุงเทพดุสิตเวชการแจ้งว่า "หมอปราเสริฐ-หมอปรมาภรณ์" เตรียมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ พร้อมลาออกทุกตำแหน่งใน 2 บริษัท มีผล21 ม.ค.นี้ หลังถูกก.ล.ต.ลงโทษทางแพ่งกรณีสร้างราคาหุ้น เตรียมประชุมบอร์ด 23 และ 24 ม.ค.นี้

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) ว่า จากที่สำนักงานคณะกรรมการ กำกับทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผยแพร่ข่าวการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ  และแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ในกรณี มีการกระทำการฝ่าฝืน พ.ร.บหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน ) หรือ BA ผ่านทางเว็บไซต์ ก.ล.ตเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันนายแพทย์ปราเสริฐ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประธาน กรรมการบริหาร ของบริษัท และแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ทั้งนี้บริษัทยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากก.ล.ตเกี่ยวกับการให้ทั้งสองท่านพ้นจากตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท แต่ได้รับแจ้งจากนายแพทย์ปราเสริฐและแพทย์หญิง ปรมาภรณ์ ว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่อไป

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีบุคคลทั้งสองจึงลาออกจากตำแหน่งโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม โดยบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันพุธที่ 23 เพื่อพิจารณา เรื่องที่เกิดขึ้นและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมรวมทั้งแต่งตั้ง คนเข้ามาทำหน้าที่แทน ซึ่งบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณา ของคณะกรรมการต่อไป

บริษัทเชื่อว่า เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งการดำเนินการตามแผนงานธุรกิจที่วางไว้

ด้านบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)หรือBAแจ้งว่าบริษัทได้รับทราบการเผยแพร่ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา ในเรื่องการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกรณีมีการกระทำการฝ่าฝืน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท โดยรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัท คือ นายแพทย์ปราเสริฐ กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานคณะผู้บริหาร และนางนฤมล ใจหนักแน่น ตำแหน่ง เลขานุการสำนักประธานคณะผู้บริหาร

สำหรับขณะนี้บริษัทยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากก.ล.ต. เกี่ยวกับการให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารข้างต้น แต่ได้รับแจ้งจากนายแพทย์ปราเสริฐ และนางนฤมล ว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่อไป และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บุคคลทั้งสองจึงขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.62

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 24 ม.ค. เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวซึ่งบริษัทเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งการดำเนินตามแผนงานทางธุรกิจที่วางไว้

2_192

3_149

1_118