‘ฉาย บุนนาค’ คุมทัพเนชั่นกรุ๊ป นั่งประธานกรรมการบริหาร

‘ฉาย บุนนาค’ คุมทัพเนชั่นกรุ๊ป นั่งประธานกรรมการบริหาร
11 มกราคม 2562
11,662

“ฉาย บุนนาค” คุมทัพเนชั่นกรุ๊ป นั่งประธานกรรมการบริหาร มีผล 11 ม.ค.62 เป็นต้นไป

นายสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 มีมติ อนุมัติการแต่งตั้ง นายฉาย บุนนาค ดำรงตำแหน่งกรรมการ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร ของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ดังนี้

“นายมารุต อรรถไกวัลวที นายสมชาย มีเสน นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ นายฉาย บุนนาค กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง