เครือซีพีออกหุ้นกู้4หมื่นล. ระดมคืนหนี้-ขยายลงทุน

เครือซีพีออกหุ้นกู้4หมื่นล. ระดมคืนหนี้-ขยายลงทุน
11 มกราคม 2562
19,055

3 บริษัทเครือ "ซีพี" ออกหุ้นกู้ล๊อตใหญ่รวมกันกว่า 4.1 หมื่นล้านบาท ขายให้นักลงทุนรายใหญ่และสถาบัน อายุตั้งแต่ 3-12 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.86%-5.1% หวังระดมทุนชำระหนี้เก่าและรองรับการขยายการลงทุน

3 บริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ ของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ได้แก่บริษัททรูคอปอเรชั่น บริษัททรูมูฟ และบริษัทซีพีออลล์ ประกาศระดมทุนครั้งใหญ่ด้วยการออกหุ้นกู้ขายให้นักลงทุนรายใหญ่ มูลค่ารวมกันประมาณ 41,246 ล้านบาท

โดยบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มูลค่าไม่เกิน 12,246 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.10 % ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ทรู จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและ/หรือนักลงทุนสถาบัน ในระหว่างวันที่ 28-30 ม.ค.2562 โดยมีผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่"BBB+" แนวโน้ม "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อการจัดหาเงินทุน เพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน ม.ค.2562 จำนวน 11,097.60 ล้านบาท และ/หรือ ขยายธุรกิจ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินการของบริษัท

ทรูมูฟ ขาย 1.4 หมื่นล้านคืนหนี้
ด้านบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ทรู ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อก.ล.ต.เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มูลค่ารวมไม่เกิน 14,000 ล้านบาท แบ่งเสนอขายเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 หุ้นกู้อายุ 2 ปี มูลค่าไม่เกิน 7,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.8% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

ชุดที่ 2 หุ้นกู้อายุ 5 ปี มูลค่าไม่เกิน 13,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.1% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

บริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ ระหว่างวันที่ 21-23 ม.ค.2562 โดยมี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน

ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายสำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

หุ้นกู้ของทรูมูฟ ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ "BBB" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 ม.ค.62 บริษัทจะนำเงินที่ได้ชำระหนี้คงค้าง ปรับปรุงกิจการ ลงทุนโครงการใหมท่ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียน ของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อย
นอกจากนี้จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน ม.ค.62 ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 3,500 ล้านบาท รวมทั้งใช้ในการขยายธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ซีพีออลล์ออก 4 ชุด 1.5 หมื่ล้าน
ด้านบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL ยื่นแบบต่อก.ล.ต.ออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัท ครั้งที่ 1/2562 มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ชุดที่ 1 หุ้นกู้อายุ 3 ปี มูลค่าไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.86%ต่อปี

ชุดที่ 2 หุ้นกู้อายุ 8 ปี มูลค่าไม่เกิน 3,500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.95% ต่อปี ชุดที่ 3 หุ้นกู้อายุ 10 ปี มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.12% ต่อปี และ ชุดที่ 4 หุ้นกู้อายุ 12 ปี มูลค่าไม่เกิน 6,500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.40% ต่อปี โดยหุ้นกู้ทุกชุดได้รับชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ทั้งนี้ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 15-17 ม.ค.2562 โดยมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

หุ้นกู้ทั้ง 4 ชุดของซีพีออลล์ ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ "A" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2561 บริษัทฯมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้สำหรับชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง