พม.ดันพื้นที่บางละมุง เมืองต้นแบบสร้างสุข

พม.ดันพื้นที่บางละมุง เมืองต้นแบบสร้างสุข
10 มกราคม 2562
6,373

เตรียมดึงเอกชนร่วมขับเคลื่อนเมืองสร้างสุขต้นแบบ นำที่ดินราชพัสดุ 667 ไร่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พัฒนาเชิงพาณิชย์ ครอบคลุมการใช้ประโยช์ของประชากรทุกช่วงวัย

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงข่าวการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” โดยระบุว่า กระทรวง พม. เตรียมนำพื้นที่ว่างของ พม. ในพื้นที่อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ ประมาณ 667 ไร่ ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ นำมาสร้างเป็นเมืองสร้างสุข (Happiness Social City) เพื่อจัดเป็นศูนย์บริการด้านสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัยในรูปแบบของ Center Club House ขนาดใหญ่ มีการแบ่ง Function การใช้งานที่หลายหลาก เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม เช่น ศูนย์บริการทางการแพทย์ ที่พักอาศัย ศูนย์อบรม ศูนย์ฝึกอาชีพ สถานที่ออกกำลังกาย และห้องกิจกรรมต่างๆ สำหรับประชาชนทุกคน

โดยมีการออกแบบภายใต้หลักการ Universal Design ที่สามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่ของศูนย์บริการด้านสังคมของหน่วยงาน พม. และโครงการ Senior Complex ถือเป็นนำพื้นที่ที่ยังคงว่าง มาพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด รองรับพื้นที่ที่จะมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของในอนาคตของ จ.ชลบุรีด้วย โดยจะมุ่งเน้นการดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน เข้ามาร่วมลงทุนในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวในเชิงพาณิชย์ เพื่อลดการใช้งบประมาณของรัฐ นำรายได้มาสนับสนุนและพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานสังกัด ในพื้นที่

ทั้งนี้ โครงการ “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” นับเป็นโครงการต้นแบบที่ผสมผสานแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมกับการดำเนินงานในเชิงพาณิชย์เข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้นิยาม “ศูนย์รวมการให้บริการด้านสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัยแบบครบวงจร” ซึ่งถือเป็นรูปแบบการดำเนินงานที่เกิดประโยชน์ทั้งในมิติทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อการช่วยเหลือ ดูแล คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน ซึ่งขณะนี้ อยู่ในระยะที่ 1 อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้


แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: