ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์เก็บค่าธรรมเนียมการจอดอาคารตลาดยอด บางลำภู

ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์เก็บค่าธรรมเนียมการจอดอาคารตลาดยอด บางลำภู
10 กันยายน 2561
1,810

ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์เก็บค่าธรรมเนียมการจอดอาคารตลาดยอด บางลำภู ถนนไกรสีห์ เขตพระนคร รถยนต์เดือนละ 4พันบาท-จยย.1พันบ. รายชม.ถูกสุด 10บาท

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดขนาดและชนิดยานยนต์ อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ในอาคารที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร บริเวณตลาดยอด บางลำภู ถนนไกรสีห์ เขตพระนคร (ฉบับที่ 2) ระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดขนาดและชนิดยานยนต์ อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ ในอาคารที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร บริเวณตลาดยอด บางลำภู ถนนไกรสีห์ เขตพระนคร ลงวันที่ 25 เมษายน 2554 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 และข้อ 6 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ในอาคารที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2533 ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดขนาด และชนิดยานยนต์ อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ในอาคารที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร บริเวณตลาดยอด บางลาภู ถนนไกรสีห์ เขตพระนคร ลงวันที่ 25 เมษายน 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ให้รถยนต์ไม่เกินสี่ล้อ ที่มีความสูงไม่เกิน 2.00 เมตร และรถจักรยานยนต์เข้าจอดในอาคารที่จอดยานยนต์ประเภทการจอดประจำได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมในอัตราต่อคันตามชนิดยานยนต์ ดังต่อไปนี้ (1) รถยนต์เดือนละ 4,000 บาท (2) รถจักรยานยนต์เดือนละ 1,000 บาท อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วยแล้ว”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดขนาดและชนิดยานยนต์ อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ในอาคารที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร บริเวณตลาดยอด บางลาภู ถนนไกรสีห์เขตพระนคร ลงวันที่ 25 เมษายน 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 6 ให้รถยนต์ไม่เกินสี่ล้อ ที่มีความสูงไม่เกิน 2.00 เมตร และรถจักรยานยนต์ เข้าจอดในอาคารที่จอดยานยนต์ประเภทการจอดชั่วคราวได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 02.30 น.ของทุกวัน โดยเสียค่าธรรมเนียมในอัตราต่อคันตามชนิดยานยนต์ ดังต่อไปนี้

(1) รถยนต์ (ก) ภายในหนึ่งชั่วโมงแรก 20 บาท (ข) ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 30 บาท เศษของชั่วโมงถ้าไม่เกิน 30 นาที คิด 15 บาท ถ้าเกิน 30 นาที คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง

(2) รถจักรยานยนต์ (ก) ภายในหนึ่งชั่วโมงแรก 10 บาท (ข) ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 15 บาท เศษของชั่วโมง ถ้าไม่เกิน 30 นาที คิด 5 บาท ถ้าเกิน 30 นาที คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง ให้ยานยนต์ซึ่งเข้าจอดในอาคารที่จอดยานยนต์ประเภทการจอดชั่วคราวตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง 02.30 น. โดยในกรณีใช้ระยะเวลาการจอดยานยนต์ตั้งแต่สามชั่วโมงขึ้นไปให้เสียค่าธรรมเนียมในลักษณะเหมาจ่ายต่อคันตามชนิดยานยนต์ ดังต่อไปนี้ (1) รถยนต์คันละ 100 บาท (2) รถจักรยานยนต์คันละ 50 บาท ในกรณีที่มีการจอดยานยนต์เกินกำหนดเวลา นอกจากจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตรา ที่กำหนดแล้ว จะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มทุกครั้งที่มีการจอดยานยนต์ในช่วงเวลาที่เกินกำหนด แม้จะเป็นการจอดยานยนต์ต่อเนื่องก็ตาม โดยรถยนต์เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มครั้งละ 100 บาทและรถจักรยานยนต์เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มครั้งละ 30 บาท อัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มตามข้อนี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วยแล้ว”

ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 10 และข้อ 11 แห่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดขนาดและชนิดยานยนต์ อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ ในอาคารที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร บริเวณตลาดยอด บางลาภู ถนนไกรสีห์ เขตพระนคร ลงวันที่ 25 เมษายน 2554

“ข้อ 10 ให้ผู้ใช้บริการจอดยานยนต์ประเภทการจอดประจา นารถยนต์เข้าจอดได้เฉพาะบริเวณชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้นดาดฟ้าและชั้นใต้ดิน เว้นแต่กรณีจาเป็นให้จอดในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่แนะนำ สำหรับรถจักรยานยนต์ให้จอดชั้นใต้ดิน

ข้อ 11 กรณีสิทธิการจอดประเภทการจอดประจำในแต่ละเดือนสิ้นสุดลง ให้ผู้ใช้บริการ ดำเนินการขอต่อสิทธิการจอดทันที และหากวันที่สิ้นสุดสิทธิการจอดตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุด นักขัตฤกษ์ให้ดำเนินการต่อสิทธิการจอดล่วงหน้าก่อนวันหยุดนั้น ๆ หากจอดรถไว้ภายในอาคารที่จอดยานยนต์ ขณะที่สิทธิการจอดสิ้นสุดลง ต้องชาระค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าธรรมเนียมเพิ่ม ตามอัตราและเงื่อนไข เช่นเดียวกับการจอดชั่วคราว”

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561
พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง