คาด 1 เดือน สรรหากกอ.ชุดใหม่

คาด 1 เดือน สรรหากกอ.ชุดใหม่
3 กันยายน 2561
2,238

รองเลขาธิการกกอ. ชี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกกอ. ระบุกกอ.ชุดใหม่ กรรมการเหลือ 20 คน จาก 28 คน แจงมีเหตุผลเหมาะสม สอดคล้องทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษา คาดว่ากระบวนการต่างๆ อย่างเร็วน่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมีสาระสำคัญ คือ กกอ.ชุดใหม่ มีจำนวนทั้งสิ้น 20 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน 5 คน ได้แก่ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คน กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ จำนวน 1 คน ผู้แทนองค์กรเอกชน 1 คน และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 10 คน โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ เดิมกรรมการ กกอ.จะมี 28 คน ลดเหลือ 20 คน โดยมีเหตุผลความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ ส่วนขั้นตอนจากนี้จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ รมว.ศธ.พิจารณา ซึ่งคาดว่ากระบวนการต่างๆ อย่างเร็วน่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

นายขจร กล่าวต่อว่าหากมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม จะต้องมีการตั้ง กกอ.ชุดใหม่อีกหรือไม่นั้น การจะแต่งตั้งคณะกรรมการ กกอ.ชุดใหม่หรือไม่ต้องดูในพ.ร.บ.การอุดมศึกษา ว่าได้มีการกำหนดเรื่องนี้อย่างไร เช่นให้กกอ.ชุดเดิมปฎิบัติหน้าที่ต่อไป หรือต้องให้ตั้งกกอ.ชุดใหม่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง