ราชกิจจาฯประกาศแผนปฏิรูป 11 ด้านแล้ว มีผลพรุ่งนี้

ราชกิจจาฯประกาศแผนปฏิรูป 11 ด้านแล้ว มีผลพรุ่งนี้
6 เมษายน 2561
12,632

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายกรัฐมนตรี  เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ด้าน มีผลพรุ่งนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายกรัฐมนตรี  เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ด้าน หลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับทราบแผนปฏิรูปจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและผ่านการพิจารณาความสอดล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ แล้ว

 

โดยมีรายละเอียดของแผนปฏิรูปทั้ง 11 ด้าน ตามที่ "คมชัดลึก ออนไลน" ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ (ตามอ่าน :  http://www.komchadluek.net/news/politic/318494 ) พบว่าจะต้องใช้เม็ดเงินลงทุนและงบประมาณดำเนินการ มากกว่า  1.3 แสนล้านบาท ภายในระยะตามแผนปฏิรูป 5 ปี นับจากปี 2561 เป็นต้นไป แลเะเมื่อประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว ภายในวันที่ 7 เมษายน หน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานต้องดำเนินการตามแผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนำไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลตามระยะเวลาที่แผนปฏิรูปแต่ละด้านกำหนดไว้ และให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) กำกับดูแล พร้อมสนับสนุนหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ ขณะที่แผนปฏิรูปใดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนิติบัญญัติ, ฝ่ายตุลาการ หรือองค์กรอิสระ องค์กรอัยการ ต้องประสาน ปรึกษาหรือเสนอแนะต่อหัวหน้าหน่วยงานองค์กรดังกล่าวด้วย ตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 กำหนด  

 

          สำหรับรายละเอียดทั้งหมดของแผนปฏิรูปทั้ง 11 ด้านตามการประกาศ มีดังต่อไปนี้     


          - แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน, ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
          http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/024_6/1.P


          - แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข, ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ, ด้านสังคม 
          http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/024_5/1.PDF


          - แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/024_4/1.PDF


          - แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ
          http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/024_3/1.PDF

          - แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย, ด้านกระบวนการยุติธรรม
          http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/024_2/1.PDF

          - แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง, ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
          http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/024_1/1.PDF

 

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า เมื่อแผนปฏิรูปทั้ง 11 ด้านมีผลบังคับใช้แล้ว เป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1. ทำให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อย, สามัคคีปรองดองและพัฒนาอย่างยั่งยืน, 2.สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรมและมีโอกาสทัดเทียมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ และ 3. ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่ในวิธีการและขั้นตอนของการปฏิรูปนั้น ยังเน้นการจัดอบรม สัมมนาให้ความเข้าใจและการประชาสัมพันธ์มากกว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและร่วมปฏิรูปประเทศร่วมกันอย่างแท้จริง.

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: