ชง13ประเด็น ทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ชง13ประเด็น ทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ครูหยุยชง13ประเด็น จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)สังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้วยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เปิดเผยว่า กมธ.ได้จัดทำข้อเสนอแนะต่อทิศทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่5 พ.ศ. 2560-2564 จำนวน 13ประเด็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ รัฐบาล และกรมส่งเสริทและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ดังนี้

1.ควรบรรจุยุทธศาสตร์ที่ 1-5 ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2555-2559ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 2. ควรสร้างระบบสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 3.ควรเร่งดำเนินการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ ครอบครัวคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 4. ควรสร้างสภาพแวดล้อมสาะรณและบริการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกัน 5. ควรเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและภาคประชาสังคมด้านคนพิการ

นายวัลลภ กล่าวต่อว่า 6. ควรสร้างความตระหนักรู้และเจตคติที่ดีต่อคนพิการ7. ควรกำหนดให้สภาคนพิการจังหวัดและองค์กรด้านคนพิการจังหวัด นำเสนอประเด็นปัญหาที่มีอยู่ในระดับพื้นที่ 8. ควรกำหนดกลไกหลักที่มีศักยภาพในการเชื่อมต่อเพื่อบูรณาการแผน การปฏิบัติการและงบประมาณของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคมด้านคนพิการ ทั้งในระดับพื้นที่ จังหวัดและระดับชาติ 9.ควรสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการที่จัดตั้งโดยองค์กรด้านคนพิการ 10. ควรจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการในทุกมิติ

11. ควรจัดทำระบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน 12. ควรปรับปรุงกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีความเป็นเอกเทศและมีอิสระในดำเนินงาน และ 13. ควรบรรจุกรอบการดำเนินงานของพันธกรณีระหว่างประเทศในแผน ได้แก่อนุสัญญาว่าด้วยสิทิคนพิการ รวมถึงข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศอื่น