อนุมัติ'พงศพัศ'นั่งบอร์ด ธอส. 'สิริฤกษ์'เลขาฯวิจัยแห่งชาติ

อนุมัติ'พงศพัศ'นั่งบอร์ด ธอส. 'สิริฤกษ์'เลขาฯวิจัยแห่งชาติ

เปิดมติ "ครม." อนุมัติแต่งตั้งบิ๊กขรก. ไฟเขียว "พงศพัศ" นั่งบอร์ด ธอส.- "สิริฤกษ์" เลขาธิการฯวิจัยแห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการในระดับสูงของกระทรวง และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ดังนี้

อนุมัติตั้งทูตสาธารณรัฐเบลารุส 
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐเบลารุสมีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายวลาดีมีร์ อา. โกชิน (Mr. Vladimir A. Goshin) ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทย โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สืบแทน นายวาเลรี ซาโดโค (Mr. Valery Sadoko) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

แต่งตั้ง บอร์ด ธอส. 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 4 คน ดังนี้ 1. นายกฤษฎา บุญราช กรรมการ แทนนายกำพล ศรธนะรัตน์ 2. พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ กรรมการ แทนพลตำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถ 3. ศาสตราจารย์ นฤมล สอาดโฉม กรรมการ แทนร้อยโท เจษฎา ศิวรักษ์ และ 4. นางรัตนา อนุภาสนันท์ กรรมการ แทนนายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี

แต่งตั้งบอร์ดองค์การสะพานปลา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา จำนวน 7 คน เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปีแล้ว ดังนี้ นายชวลิต ชูขจร เป็นประธานกรรมการ , นางจิราวรรณ แย้มประยูร , นายอดิศร พร้อมเทพ , นายชนินทร์ ชลิศราพงศ์ , นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท , พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ , นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล เป็นกรรมการ


อนุมัติตามที่ส.วิจัยแห่งชาติเสนอบรรจุกลับ
ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเดิมเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 10 และเจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิมเกษียณอายุราชการ

อนุมัติ รับโอน “ขรก.”
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นายกรีฑา สพโชค รองปลัดกระทรวงแรงงาน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี