จี้กทม.ชะลอแผนรื้อชุมชน 'ป้อมมหากาฬ'

จี้กทม.ชะลอแผนรื้อชุมชน 'ป้อมมหากาฬ'

“สภาองค์กรชุมชนตำบลระดับชาติ” ออกแถลงการณ์ จี้กทม.ชะลอรื้อชุมชน “ป้อมมหากาฬ” หวั่นกระทบวิถีชาวบ้าน หนุนเปิดพื้นที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์

สภาองค์กรชุมชนตำบลระดับชาติ ออกแถลงการณ์ เรื่อง “หยุดการไล่รื้อชุมชนป้อมมหากาฬ พัฒนาชุมชนที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม” ว่า ตามที่กรุงเทพมหานครดำเนินการไล่รื้อชุมชนป้อมมหากาฬ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน พ.ศ.2535 เพื่อจัดทำสวนสาธารณะและอนุรักษ์โบราณสถาน สภาองค์กรชุมชนตำบลระดับชาติเห็นว่า การดำเนินการของกรุงเทพมหานครที่จะไล่รื้อชุมชนป้อมมหากาฬโดยไม่ยอมรับฟังข้อเสนอจากชุมชน และข้อเสนอจากฝ่ายต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมในการหาทางออก จะเป็นการสร้างผลกระทบให้กับประชาชน รวมทั้งทำลายวิถีชุมชนที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเกาะรัตนโกสินทร์ อันจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อมรดกวัฒนธรรมของชาติ

สภาองค์กรชุมชนตำบลระดับชาติ เห็นด้วยกับแนวทางการแก้ปัญหาของเครือข่ายภาคประชาสังคมและนักวิชาการเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมือง ที่เสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมและรูปแบบพื้นที่สวนสาธารณะและโบราณสถาน โดยมีองค์ประกอบของพิพิธภัณฑ์บ้านไม้โบราณที่มีชีวิต ให้เป็นสถานที่พักผ่อน และเป็นแหล่งท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพื้นที่อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในเกาะรัตนโกสินทร์ และให้ชุมชนได้ทำหน้าที่ในการดูแลรักษาพื้นที่ ทำให้พื้นที่สวนสาธารณะ โบราณสถาน และชุมชนประวัติศาสตร์ป้อมมหากาฬเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

จะเป็นประโยชน์กว่าการไล่รื้อชุมชน และทำเป็นสวนสาธารณะ แต่ควรเก็บรักษาพื้นที่มรดกที่มีชีวิตให้อนุชนรุ่นหลัง และสาธารณะได้เรียนรู้ กรุงเทพมหานครควรชะลอการรื้อถอนชุมชนป้อมมหากาฬออกไปก่อน เพื่อพิจารณาแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนป้อมมหากาฬด้วยการมีส่วนร่วม และทบทวนปรับปรุงแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อรักษาชุมชนป้อมมหากาฬ พื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเมือง ที่ได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะและโบราณสถานที่มีวิถีชุมชนรวมอยู่ด้วย