กฎกระทรวงคลัง! กำหนดทรัพย์สินในไทยที่เสียภาษีมรดก

กฎกระทรวงคลัง! กำหนดทรัพย์สินในไทยที่เสียภาษีมรดก

บังคับใช้แล้ว!! เปิดกฎกระทรวงคลัง กำหนด "ทรัพย์สิน" ในไทยที่เสียภาษีการรับมรดก

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (16ก.พ.) กฎกระทรวงกําหนดทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีการรับมรดก
(๑) อสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
(๒) หลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(๓) เงินฝากหรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะอย่างเดียวกันซึ่งอยู่ในประเทศไทย ที่เจ้ามรดกมีสิทธิ
เรียกถอนคืนหรือมีสิทธิเรียกร้องจากสถาบันการเงินหรือบุคคลที่ได้รับเงินนั้นไว้
(๔) ยานพาหนะที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
ทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีการรับมรดก เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี
การรับมรดก จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้