โปรดเกล้าฯโยกย้าย203นายทหารแล้ว

โปรดเกล้าฯโยกย้าย203นายทหารแล้ว
31 มีนาคม 2557
27,938

โปรดเกล้าฯโยกย้าย203ทหารแล้ว ให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน มาตามโผ พล.ท.วลิต ขึ้นแม่ทัพภาคที่ 4, เด้ง พล.ร.ต.วินัย ออกหน่วยซีล

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑. พลโท ภัสสร อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้อํานวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๒. พลโท ชาญประดิษฐ์ แสงนิล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๓. พลโท ปรีชา สังข์แก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๔. พลโท พีรวัฒน์ เปรมศรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๕. พลโท อภิไชย เที่ยงธรรม ที่ปรึกษากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๖. พลโท คนินทร วงศาโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๗. พลโท พลวัส แก้วเรียน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๘. พลโท มณฑล ไชยเสวี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๙. พลโท สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๑๐. พลโท นพปฎล คุณกมุท ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๑๑. พลโท ศุขเกษม องคะศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๑๒. พลโท รุจ กสิวุฒิ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น รองผู้อํานวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ

พลังงานทหาร

๑๓. พลโท ประกาศเกียรติ หิญชีระนันทน์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๑๔. พลตรี เสรี วงศ์ประจิตร หัวหน้าศูนย์อํานวยการประสานงานข่าวกรอง

สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม

๑๕. พลตรี สมชาย ภุมรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ช่วยหัวหน้า

นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๖. พลตรี ภาณุ พรหมดิเรก ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เป็น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๗. พลตรี กิตติพล วัฒนะวรนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๑๘. พลตรี สิทธิชัย เลี่ยมสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๑๙. พลตรี ธวัชชัย ช้างสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๒๐. พลตรี สุรชัย ศุภวัชระ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๒๑. พลตรี สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๒๒. พลอากาศตรี ธรรมรงค์ โชคคณาพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลอากาศโท)

๒๓. พลตรี ทศพร หอมเจริญ นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวง

การต่างประเทศ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น หัวหน้าศูนย์อํานวยการประสานงานข่าวกรอง

สํานักนโยบายและแผนกลาโหม

๒๔. พลตรี พิชัย เข็มทอง นายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการ

ส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๒๕. พลตรี สุรศักดิ์ ทิมมาศ ผู้อํานวยการสํานักงานกําลังพล กรมเสมียนตรา

เป็น หัวหน้าศูนย์ประสานงานนายทหารนอกประจําการ กรมเสมียนตรา

๒๖. พลตรี ปราโมทย์ สินสมบูรณ์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานนายทหารนอกประจําการ

กรมเสมียนตรา เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานกําลังพล กรมเสมียนตรา

๒๗. พลตรี เบ็ญจพล ยุกตะทัต ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม

๒๘. พันเอก สุริยา เปี่ยมศิริ เป็น นายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการ

ส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม (อัตรา พลตรี)

๒๙. พันเอก ยุทธ พรหมพงษ์ เป็น นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับ

กระทรวงการต่างประเทศ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม

๓๐. พันเอก เชาวน์บูลย์ คงพูลศิลป์ เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๓๑. พันเอก สมชัย ใช้พานิช เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๓๒. พันเอก โสภณ พูลผล เป็น ผู้ชํานาญการกรมเสมียนตรา

๓๓. พันเอก สุชาติ วงษ์มาก เป็น ผู้ชํานาญการกรมการเงินกลาโหม

๓๔. พันเอก สราวุธ รัชตะนาวิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๓๕. พันเอก ชยางกูร ธีรจันทรางกูร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๓๖. พันเอก ศุภเดช แก้วเรียน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๓๗. พันเอก ชัชชะวาลย์ ตันติอํานวย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๓๘. พันเอก เจนรณรงค์ เดชวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๓๙. พันเอก โสภณ สงวนวงษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๔๐. พันเอก ธรรม์พงษ์ รังสิภัทร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๔๑. พันเอก สุรพล เจียรณัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๔๒. พันเอก รักษ์พล จันทร์เหลือง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๔๓. พันเอก รภิต ประทุมชัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๔๔. นาวาอากาศเอก วิชัย ชาญปรีชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๔๕. นาวาอากาศเอกหญิง เสริมพัฒน์ จัยวัฒน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย

๔๖. พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ ประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย

เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๔๗. พลเอก ชาตรี ช่างเรียน ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น

รองเสนาธิการทหาร

๔๘. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย

เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย

๔๙. พลโท นพดล โชติศิริ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ

กองบัญชาการกองทัพไทย

๕๐. พลโท สรวุธ จันทถิระ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)

๕๑. พลอากาศโท ณัฐวัฒน์ ศิริมณีกรานต์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลอากาศเอก)

๕๒. พลโท สุรจิตต์ วิจารณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)

๕๓. พลอากาศตรี สมเกียรติ พิมพ์มีลาย ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิพเศษกองบ ิ ัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลอากาศโท)

๕๔. พลตรี วสันต์ สุริยมงคล รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๕๕. พลตรี สุรชาติ เหลือพร้อม รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็น หัวหน้านายทหาร

ฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๕๖. พลตรี กฤษณ์ รัมมนต์ รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็น เจ้ากรมแผนที่ทหาร

๕๗. พลตรี อนุกร เดชะปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๕๘. พลตรี ธนะ เชียงทอง รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ

กองบัญชาการกองทัพไทย

๕๙. พลตรี ภัทรกฤต สําอางศรี ผู้อํานวยการสํานักสวัสดิการทหาร เป็น รองเจ้ากรม

ยุทธบริการทหาร

๖๐. พลตรี กสิณกฤษฏิ์ พงษ์เขียว ผู้อํานวยการสํานักกองบัญชาการกองบัญชาการ

กองทัพไทย เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๖๑. พลตรี ทศพร ศิลปาจารย์ ผู้อํานวยการศูน ย์การโทรคมนาคมทหาร

กรมการสื่อสารทหาร เป็น รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร

๖๒. พลตรี ภาณุศิลป์ กลั่นเสนาะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น

รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

๖๓. พันเอก ณัฐ จิตต์แจ้ง เป็น ผู้ทรงคณวุ ุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๖๔. พันเอก อนุศักดิ์ ไวทยกุล เป็น ผู้ชํานาญการกองบัญชาการกองทัพไทย

๖๕. พันเอก พัชระ จํารัสประเสริฐ เป็น ผู้อํานวยการสํานักกองบัญชาการกองบัญชาการ

กองทัพไทย

๖๖. พันเอก นรชัย วงษ์ดนตรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๖๗. พันเอก พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เป็น ผู้อํานวยการศูนย์การโทรคมนาคมทหาร

กรมการสื่อสารทหาร

๖๘. พันเอก ศักดิ์ชัย นิลเปรม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๖๙. พันเอก ธราธร ใจดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๗๐. พันเอก ธนัฐธัชญ์ พลอยไพศาล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๗๑. พันเอก ณรงค์ ไชยศรี เป็น รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร

๗๒. พันเอก วรยุทธ ด้วงกลัด เป็น ผู้อํานวยการสํานักสวัสดิการทหาร

๗๓. พันเอก อนุชา ปุณกะบุตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๗๔. นาวาอากาศเอก นพรัตน์ จรรยาสวัสดิ์ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

๗๕. พันเอก วุฒินันท์ เพ็ชรขาวเขียว เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๗๖. พันเอก ศิริชัย ศศิวรรณพงศ์ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา

รองเสนาธิการทหาร

กองทัพบก

๗๗. พลโท สกล ชื่นตระกูล แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก

๗๘. พลโท ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๗๙. พลโท เกริกชัย จันทร์สุวานิชย์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๘๐. พลโท ปวริศ แจ่มสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๘๑. พลโท วลิต โรจนภักดี แม่ทัพน้อยที่ ๑ เป็น แม่ทัพภาคที่ ๔

๘๒. พลโท พิสิทธิ์ สิทธิสาร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๑

๘๓. พลตรี สถาพร สีมาสุรรักษ์ รองเจ้ากรมการทหารช่าง เป็น เจ้ากรมการทหารช่าง

๘๔. พลตรี ธารี วุฒิพานิช รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็น เจ้ากรม

สรรพาวุธทหารบก

๘๕. พลตรี เยาวดนัย ภู่เจริญยศ รองแม่ทัพน้อยที่ ๑ เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก

๘๖. พลตรี สนทัต อินทรตั้ง ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ประจําผู้บังคับบัญชา เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก

๘๗. พลตรี ศุภวัฒน์ เชิดธรรม รองแม่ทัพภาคที่ ๑ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพบก (อัตรา พลโท)

๘๘. พลตรี จารุเกียรติ ชัยวงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพบก (อัตรา พลโท)

๘๙. พลตรี ชรินทร์ อมรแก้ว รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพบก (อัตรา พลโท)

๙๐. พลตรี ชีวัน โหละบุตร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๙๑. พลตรี สมชาย ศุขมนัส ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพบก (อัตรา พลโท)

๙๒. พลตรี ธํารงกุล วิเศษอัคร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพบก (อัตรา พลโท)

๙๓. พลตรี สมวุฒิ แตงสาขา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพบก (อัตรา พลโท)

๙๔. พลตรี พิชิต บุญญาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพบก (อัตรา พลโท)

๙๕. พลตรี พิสิทธิ์ นิ่มสุวรรณ ผู้ชํานาญการกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพบก (อัตรา พลโท)

๙๖. พลตรี วรารัตน์ กาฬบุตร ผู้ชํานาญการกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพบก (อัตรา พลโท)

๙๗. พลตรี เดชา บูรณะพิมพ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพบก (อัตรา พลโท)

๙๘. พลตรี กานต์พงศ์ อาภรณ์เอี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพบก (อัตรา พลโท)

๙๙. พลตรี เวชศักกิ์ ดวงอุไร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพบก (อัตรา พลโท)

๑๐๐. พลตรี วราห์ บุญญะสิทธิ์ ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ เป็น

รองแม่ทัพภาคที่ ๑

๑๐๑. พลตรี อาชาไนย ศรีสุข ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๓ เป็น รองแม่ทัพ

ภาคที่ ๒

๑๐๒. พลตรี วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๕ เป็น รองแม่ทัพ

ภาคที่ ๔

๑๐๓. พลตรี ถกลเกียรติ นวลยง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒ เป็น

รองแม่ทัพน้อยที่ ๑

๑๐๔. พลตรี สุเทพ ปริยเอกสุต เสนาธิการกรมการทหารช่าง เป็น รองเจ้ากรม

การทหารช่าง

๑๐๕. พลตรี ชาติชายพัฎฐ์ สุคนธสิงห์ ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ

ทหารบก เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก

๑๐๖. พลตรี อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕ เป็น ผู้บัญชาการ

กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์

๑๐๗. พลตรี มณี จันทร์ทิพย์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกปัตตานี เป็น ผู้บัญชาการ

กองพลทหารราบที่ ๑๕

๑๐๘. พลตรี เกรียงไกร ไกรลาศ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการ

กองพลทหารช่าง

๑๐๙. พลตรี สิทธิพล ชินสําราญ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระแก้ว เป็น ผู้บัญชาการ

มณฑลทหารบกท่ ี๑๒

๑๑๐. พลตรี สมพงษ์ ไทรงาม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการมณฑล

ทหารบกที่ ๑๕

๑๑๑. พลตรี อุกฤษณ์ อากาศวิภาต เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เป็น ผู้บัญชาการ

มณฑลทหารบกที่ ๓๒

๑๑๒. พลตรี สุริยา ปาวรีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้บังคับการจังหวัด

ทหารบกสระแก้ว

๑๑๓. พลตรี ธนา จารุวัต เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๓ เป็น เสนาธิการ

กองทัพภาคที่ ๓

๑๑๔. พลตรี สมชัย ปิยะธรรมดารา ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็น เสนาธิการ

กรมการทหารช่าง

๑๑๕. พันเอก นิตินัย ภีมะโยธิน เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๓

๑๑๖. พันเอก ชาญชลิต พนมสารนรินทร์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ

กรมสรรพาวุธทหารบก

๑๑๗. พันเอก กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน เป็น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๓

๑๑๘. พันเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกปัตตานี

๑๑๙. พันเอก สุรินทร์ จันทร์เทศ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ประจําผู้บังคับบัญชา

๑๒๐. พันเอก กานต์ สุผล เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา

สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)

๑๒๑. พันเอก องอาจ ชวาลวิวัฒน์ เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพบก

๑๒๒. พันเอก ศักดา เจียมสกุลภา เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพบก

๑๒๓. พันเอก ทัตเทพ รอดจิตต์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๑๒๔. พันเอก สรกฤต ศรีนาค เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๑๒๕. พันเอก ธณเศรษฐ์ ว่องโชติกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๑๒๖. พันเอก สุรเดช ศิริสลุง เป็น ผ้ทรงค ู ุณวุฒิกองทัพบก

๑๒๗. พันเอก หม่อมหลวงเพิ่มวุทธิ์ สวัสดิวัฒน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๑๒๘. พันเอก วินัย ฉ้งทับ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๑๒๙. พันเอก บุญลือ ช่วยชู เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๑๓๐. พันเอก วิโรจน์ วิจิตรโท เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๑๓๑. พันเอก กิตติ อาจสัญจร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๑๓๒. พันเอก ไชยพงศ์ เสนะวีณิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๑๓๓. พันเอก ภัทรพล ชลานุเคราะห์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๑๓๔. พันเอก สงบ แก้วเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๑๓๕. พันเอก อธิราช ปรีชามาตร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๑๓๖. พันเอก เทศศนฤทธิ์ กสิบุตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๑๓๗. พันเอก ศุภโชค ดิษบรรจง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๑๓๘. พันเอก เบ็ญจรงค์ บริสุทธิพันธ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๑๓๙. พันเอก วิทยา วีระคงสุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๑๔๐. พันเอก สุชิน การสมวรรณ์ เปน็ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๑๔๑. พันเอก ฐิติรัตน์ สมิตะโยธิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๑๔๒. พันเอก บวรลักษณ์ เวชกฤตยา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๑๔๓. พันเอก ธีระ รัตนศักดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๑๔๔. พันเอก โฆษิตวัฒน์ เฉวียงหงษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๑๔๕. พนเอกหญ ั ิง มนทกานติ์ มีชูเวท เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๑๔๖. พันเอกหญิง เยาวนา ธนะพัฒน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๑๔๗. พันเอกหญิง สุชาดา เกิดผล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

กองทัพเรือ

๑๔๘. พลเรือโท ประสาน สุขเกษตร ที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

๑๔๙. พลเรือโท สุธีร์ ธรรมประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

๑๕๐. พลเรือโท หม่อมหลวงอนุนพนันท์ นวรัตน์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

๑๕๑. พลเรือโท พลเดช เจริญพูล เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการ

ทหารเรือฝ่ายยุทธบริการ

๑๕๒. พลเรือโท วสันต์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น เจ้ากรม

อู่ทหารเรือ

๑๕๓. พลเรือโท ขรรค์ชัย สมบูรณ์สุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น รอง

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

๑๕๔. พลเรือโท จีรพัฒน์ ปานสกุณ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธบริการ

เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ

๑๕๕. พลเรือตรี ณรงค์ นาคธน ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๑๕๖. พลเรือตรี ณเดโช เกิดชูชื่น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๑๕๗. พลเรือตรี สมศักดิ์ พยัคคง รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๑๕๘. พลเรือตรี ณรงค์ นิลกาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ที่ปรึกษา

กองทัพเรือ

๑๕๙. พลเรือตรี ผดุงศักดิ์ อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๑๖๐. พลเรือตรี อนันต์ สุขณียุทธ รองผู้อํานวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า

กรมอู่ทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ

๑๖๑. พลเรือตรี วีระพันธ์ บางท่าไม้ ผู้อํานวยการศูนย์ส่งกําลัง กรมพลาธิการ

ทหารเรือ เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ

๑๖๒. พลเรือตรี วินัย กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา

๑๖๓. พลเรือตรี ธานี ผุดผาด ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ

เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

๑๖๔. พลเรือตรี พงศธร ชูแข ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือ

พระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็น รองผู้อํานวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ

๑๖๕. พลเรือตรี สุรวิทย์ อาษานอก ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้อํานวยการ

ศูนย์ส่งกําลัง กรมพลาธิการทหารเรือ

๑๖๖. พลเรือตรี อุบล อินทรพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ช่วย

ผู้อํานวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ

๑๖๗. พลเรือตรี สุชา เคี่ยมทองคํา ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ประจําผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ

๑๖๘. นาวาเอก จักรชัย ชื่นวาริน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๑๖๙. นาวาเอกหญิง จตุพร คนเพียร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๑๗๐. นาวาเอก ประสงค์ จิตกรณ์กิจศิลป์ เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ

๑๗๑. นาวาเอก พูลสุข บนนาค ุ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๑๗๒. นาวาเอก สุพจน์ สวัสดิ์นาวิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๑๗๓. นาวาเอก สิงขร ธีระสินธุ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๑๗๔. นาวาเอก อัครเดช นาคอ่อน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๑๗๕. นาวาเอก ทินกร ตัณฑากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๑๗๖. นาวาเอก ศิริพันธ์ มีลักษณะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๑๗๗. นาวาเอก เรวัต ต้นสมบูรณ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๑๗๘. นาวาเอก สมนึก เปรมปราโมทย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๑๗๙. นาวาเอก บุญเรือง หอมขจร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๑๘๐. นาวาเอก อรรถพร บรมสุข เป็น ผู้ทรงคณวุ ุฒิกองทัพเรือ

๑๘๑. นาวาเอก โฆสิต เจียมศุภกิตต์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๑๘๒. นาวาเอก เอกราช พรหมลัมภัก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๑๘๓. นาวาเอก มงคล สุคนธเคหา เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ

๑๘๔. นาวาเอก ทวีชัย อรุณรุ่งเรือง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๑๘๕. นาวาเอก ณัฐ รัชกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

กองทัพอากาศ

๑๘๖. พลอากาศโท สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)

๑๘๗. พลอากาศโท ศิวเกียรติ์ ชเยมะ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)

๑๘๘. พลอากาศโท วรฉัตร ธารีฉัตร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)

๑๘๙. พลอากาศโท ทวิเดนศ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายการข่าว เป็น

รองเสนาธิการทหารอากาศ

๑๙๐. พลอากาศโท ชูชาติ บุญชัย ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกิจการพลเรือน

เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายการข่าว

๑๙๑. พลอากาศโท ชัยพล รุมรัตนะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น

ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกิจการพลเรือน

๑๙๒. พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ

๑๙๓. พลอากาศโท ฤทธิชัย ภู่โกสีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น รอง

ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

๑๙๔. พลอากาศตรี พลานันท์ ปะจายะกฤตย์ รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

๑๙๕. พลอากาศตรี บรรจง คลายนสูตร์ เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

๑๙๖. พลอากาศตรี สุรจิต สุวรรณทัต รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

๑๙๗. พลอากาศตรี ชลิต รัมมะวาส ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ เป็น เจ้ากรม

ช่างโยธาทหารอากาศ

๑๙๘. พลอากาศตรี พีระยุทธ แก้วไสย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น รอง

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

๑๙๙. พลอากาศตรี สุรสิทธิ์ ปัญญาอุทัย เสนาธิการกรมช่างอากาศ เป็น รอง

เจ้ากรมช่างอากาศ

๒๐๐. นาวาอากาศเอก จีระ แสงเปล่งปลั่ง เป็น เสนาธิการกรมช่างอากาศ

๒๐๑. นาวาอากาศเอก ปานชนก ไทยกล้า เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ

๒๐๒. นาวาอากาศเอก บรรจง ศรีม่วง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๒๐๓. นาวาอากาศเอก ชัชวาล ธิกุลวงษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง