Care The Whale ขยะล่องหน จาก PRINC คว้าใบประกาศเกียรติคุณใน Climate Care Forum 2023

Care The Whale ขยะล่องหน จาก PRINC คว้าใบประกาศเกียรติคุณใน Climate Care Forum 2023

PRINC ชูโครงการ Care The Whale ขยะล่องหน คว้าใบประกาศเกียรติคุณ ‘LESS’ จาก อบก. - ตลท. ในงาน Climate Care Forum 2023

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก Low Emission Support Scheme หรือ LESS และ Climate Clock จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ในงาน Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce "ลด-เพื่อ-โลก" ในฐานะบริษัทที่มีผลการดำเนินงานจากโครงการ ขยะล่องหน Care the Whale เป็นที่ประจักษ์ ด้วยการบริหารจัดการขยะของเสียตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง บนแนวทาง Circular Economy และมุ่งสู่นโยบาย Green Hospital โดยมีโรงพยาบาลในเครือเข้าร่วมดำเนินการทั้ง 13 แห่ง จากทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นพันธมิตรหลักในโครงการสถานีขยะล่องหน@ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ผู้ส่งต่อองค์ความรู้การคัดแยกขยะติดเชื้อ และสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ โดยมี นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ และอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลในครั้งนี้

นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันองค์กรบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality แล้วตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา และมีเป้าหมายในการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero emissions) ภายในปี 2049 ตามปณิธานขององค์กรในการสร้างคนที่มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ จึงได้เข้าร่วมโครงการ Care the Whale ขยะล่องหน ภายใต้ SET Social Impact Platform ต่อเนื่องปีที่ 3 โดยเริ่มจากโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ และขยายต่อเนื่องจนครบรวม 13 แห่ง ในปัจจุบัน และมีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ คน ชุมชน และสังคม โดยเฉพาะในด้านการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการจัดกิจกรรมขยะแลกยา ขยะแลกวัคซีน พร้อมส่งต่อองค์ความรู้การคัดแยกขยะติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนคุ้งบางกะเจ้าต่อเนื่องและจริงจัง โดยในรอบครึ่งปี 2566 สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 279,993 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้จำนวน 31,110 ต้น ความสำเร็จดังกล่าวเป็นความพยายามอย่างมุ่งมั่นของการมีส่วนร่วมบุคลากรทางการแพทย์และพัฒนาการในทุกระดับ รวมทั้งประชาชนผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน ESG เพื่อเป้าหมายการเป็น Green Hospital ของโรงพยาบาลในเครือฯ

Care The Whale ขยะล่องหน จาก PRINC คว้าใบประกาศเกียรติคุณใน Climate Care Forum 2023

อติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เผยถึงแผนการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก นอกจากการบริหารจัดการและคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบแล้ว บริษัทยังมีแผนสนับสนุนและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนด้วยการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภายในโรงพยาบาลฯ โดยปัจจุบันติดตั้งโซลาร์เซลล์เรียบร้อยแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน, โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ และโรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้ราว 20% ของความต้องการใช้พลังงานในแต่ละวัน และอยู่ระหว่างการขยายไปยังโรงพยาบาลแห่งอื่นๆ ในเครือ นอกจากนี้โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่ หรือการปรับปรุงโรงพยาบาลที่เข้าไปลงทุน บริษัทฯ มีแนวทางศึกษาการลดการใช้พลังงานและสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของคน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมผลักดันประเทศไทยเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และลดโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน

สำหรับงาน Climate Care Forum 2023 จัดขึ้นเพื่อเชิดชูองค์กรภาครัฐ หน่วยงานต่างๆ และภาคเอกชน ที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยและมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำ ปัจจุบันมีองค์กรที่ร่วมเป็นสมาชิก 665 บริษัท ที่ร่วมกันพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดย บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ มีนโยบายในการมุ่งส่งเสริมการดำเนินงานอย่างยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนหลากหลายกิจกรรม/โครงการ เช่น โครงการพริ้นซ์ผสาน โครงการพาคนกลับบ้าน ฯลฯ นอกจากนี้การลงทุนขยายกิจการสถานพยาบาลต่างๆ ยังคำนึงถึงการลดการใช้พลังงาน การใช้พลังงานสะอาด และการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ฯลฯ ควบคู่กับการดำเนินงานตามแนวทาง ESG รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้โดย คลิก

Care The Whale ขยะล่องหน จาก PRINC คว้าใบประกาศเกียรติคุณใน Climate Care Forum 2023 Care The Whale ขยะล่องหน จาก PRINC คว้าใบประกาศเกียรติคุณใน Climate Care Forum 2023