IRPC ได้รับการชูเกียรติเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรม

IRPC ได้รับการชูเกียรติเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรม

IRPC ได้รับการชูเกียรติให้เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

อนุชา สมจิตรชอบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เป็นผู้แทนรับมอบเข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO) จาก ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย IRPC จัดเป็นหนึ่งใน 85 องค์กรที่ได้รับรางวัล เนื่องจากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการนำนวัตกรรมมาช่วยขับเคลื่อนองค์กรพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์รวมถึงมีความกล้าที่จะแสดงผลงานในด้านนวัตกรรมองค์กร 

รางวัล CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO) เป็นรางวัลที่มอบให้เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรจากองค์กรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคม ที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กร รวมถึงมีความภูมิใจที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนนวัตกรรมของไทยไปสู่การเป็น "ชาตินวัตกรรม"