EA หนุน ENTEC - UNEP ขับเคลื่อนพลังงานสะอาด เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

EA หนุน ENTEC - UNEP ขับเคลื่อนพลังงานสะอาด เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

กลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA หนุน ENTEC - UNEP ขับเคลื่อนพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการ Climate and Clean Air Conference 2023 : Air Quality Action Week

กลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ ผู้นำด้านพลังงานสะอาด เดินหน้า "E@ Ecosystem" ชูแนวคิด ESG สนับสนุน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ หรือ ENTEC และ The United Nations Environment Programme หรือ UNEP จัดโครงการ Climate and Clean Air Conference 2023 : Air Quality Action Week เปิดประสบการณ์นวัตกรรมฝีมือคนไทย ขจัดมลพิษทางอากาศสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ข้อมูลจากโครงการ The United Nations Environment Programme (UNEP) ระบุว่า มลภาวะทางอากาศ ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุข โดยมีสถิติพบว่า ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ด้วยสาเหตุมลพิษทางอากาศ จำนวน 4.8 ล้านคน ในปี 2533 เพิ่มขึ้นเป็น 7 ล้านคน ในปัจจุบัน โดยมากกว่า 90% ของการเสียชีวิต เกิดจากมลภาวะทางอากาศที่เพิ่มขึ้นในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ที่มีโรคปอด หัวใจ และหลอดเลือด รวมถึงคนจนที่เข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างจำกัด สำหรับแนวทางลดปัญหาดังกล่าว ต้องสร้างความร่วมมือลดการปล่อยเชื้อเพลิงฟอสซิลจากการเผาไหม้ถ่านหินในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคการขนส่ง อย่างเป็นรูปธรรม

EA หนุน ENTEC - UNEP ขับเคลื่อนพลังงานสะอาด เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

การเปลี่ยนผ่านสู่การขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า จึงเป็นมาตรการในการต่อสู้กับ มลภาวะทางอากาศ และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ชัดเจน ทาง ENTEC จึงร่วมมือกับ UNEP ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ และ EA ผู้นำด้าน พลังงานสะอาด ส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ เพื่อยกระดับให้เป็นเมืองอากาศสะอาด ภายใต้โครงการ Climate and Clean Air Conference 2023 : Air Quality Action Week ที่มีสมาชิกจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมเปิดประสบการณ์การเดินทางด้วยรอยยิ้มใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปกับ MINE Bus โดยบจ.ไทยสมายล์บัส และ MINE Smart Ferry บจ.ไทยสมายล์ โบ้ท บริษัทในกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ ที่สร้างมิติใหม่แห่งการขนส่งด้วยนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าด้วยฝีมือคนไทย 

EA หนุน ENTEC - UNEP ขับเคลื่อนพลังงานสะอาด เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ กล่าวว่า EA มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ "Green Product" ที่คำนึงถึง 3 แกนสำคัญ โดยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การดูแลสังคม และการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลมาตลอดระยะเวลา 15 ปี ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมีกลยุทธ์ "E@ Ecosystem" โดยลงทุนพัฒนา ตั้งแต่กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า MIME Mobility ธุรกิจสถานีชาร์จ EA Anywhere ธุรกิจแบตเตอรี่ อมิตา เทคโนโลยี ที่มีกำลังการผลิตที่ใหญ่ในอาเซียน และเตรียมเพิ่มกำลังการผลิตจาก 1 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) เป็น 4 GWh พร้อมมีโรงผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน พลังงานสะอาด อย่างครบวงจร ที่จะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหามลภาวะทางอากาศ และลด ฝุ่น PM2.5 ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกของ กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ เพื่อสร้างความสมดุลในทุกมิติ