IRPC ย้ำวิสัยทัศน์ "สร้างสรรค์นวัตกรรม การใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว"

IRPC ย้ำวิสัยทัศน์ "สร้างสรรค์นวัตกรรม การใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว"

IRPC มุ่งมั่นเติบโตอย่างยั่งยืน ชู 3 กลยุทธ์ ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2060 ตอกย้ำวิสัยทัศน์ "สร้างสรรค์นวัตกรรม การใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว"

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC มุ่งเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำวิสัยทัศน์ "สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว" โดยตั้งเป้า Net Zero Emission ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 20% ภายในปี 2030 สร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2060 ด้วย 3 กลยุทธ์ (ERA) ได้แก่

  • Eco - operation & technology ปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดใช้พลังงาน
  • Reshape portfolio แสวงหานวัตกรรมที่ส่งเสริมธุรกิจคาร์บอนต่ำ 
  • Absorption and offset ร่วมกับ กลุ่มปตท. ปลูกป่าเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage : CCS) 

IRPC ย้ำวิสัยทัศน์ "สร้างสรรค์นวัตกรรม การใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว" IRPC ย้ำวิสัยทัศน์ "สร้างสรรค์นวัตกรรม การใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว"