โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำ 6 ประเทศ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำ 6 ประเทศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจำ 6 ประเทศ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ พ้นจากตําแหน่ง จํานวน ๑ ราย และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้

1. นายประพันธ์ ดิษยทัต พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐ อินโดนีเซีย

2. นางสาวดาว วิบูลย์พานิช ตําแหน่ง รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําโรมาเนีย

3. นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ ตําแหน่ง กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ญี่ปุ่น ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐอาร์เจนตินา


พระราชสาส์นตราตั้ง ลงวันที่ 13 เมษายน พุทธศักราช 2565


ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำ 6 ประเทศ

ขณะเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ พ้นจากตําแหน่ง จํานวน ๑ ราย และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน ๓ ราย ดังนี้

1. นายศักดิ์สีห์ พรหมโยธี พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม ประจําสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม ประจําสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

2. นางสาวบุศรา กาญจนาลัย ตําแหน่ง อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจํา เนการาบรูไนดารุสซาลาม


3. นายสุภาค โปร่งธุระ ตําแหน่ง อัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจํา ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน


พระราชสาส์นตราตั้ง ลงวันที่ 13 เมษายน พุทธศักราช 2565


ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำ 6 ประเทศ