อย. ตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ ทำให้เกิดโรค Bacillus cereus ในผลิตภัณฑ์สาหร่าย

อย. ตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ ทำให้เกิดโรค Bacillus cereus ในผลิตภัณฑ์สาหร่าย

อย. ตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค Bacillus cereus เกินมาตรฐาน ในผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลปรุงรส เตือนผู้บริโภคระมัดระวัง

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.65 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย บริษัท กู๊ดดี้ เวิลด์ จำกัด เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 พร้อมเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลปรากฏว่า พบข้อบกพร่อง จำนวน 2 ตัวอย่าง

โดยตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค Bacillus cereus ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ.2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ที่กำหนดให้ตรวจพบ Bacillus cereus ได้ไม่เกิน 100 CFU/กรัม จึงขอแจ้งประกาศผลตรวจ ดังนี้

1.ผลิตภัณฑ์อาหารฉลากระบุ “สาหร่ายทะเลปรุงรส รสดั้งเดิม (ตราหมีแพนด้า) ” เลขสารบบอาหาร 10-1-04153-1-0054  วันที่ผลิต 29/11/2021 วันหมดอายุ 29/11/2022 ตรวจพบ Bacillus cereus เท่ากับ 4,400 CFU/กรัม

2. ผลิตภัณฑ์อาหารฉลากระบุ “สาหร่ายทะเลแห้งปรุงรส รสเผ็ด (ตราหมีแพนด้า)” เลขสารบบอาหาร 10-1-04153-1-0055 วันที่ผลิต 18/11/2021 วันหมดอายุ 18/11/2022 ตรวจพบ Bacillus cereus เท่ากับ 1,700 CFU/กรัม

ขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังอย่าซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทั้ง 2 รายการ ที่ฉลากระบุวันที่ผลิต วันหมดอายุดังกล่าวมารับประทาน กรณีที่พบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะเป็นอันตราย ขอให้แจ้งร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. 1556 Facebook: FDAThai   Line @FDAThai หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์