ตั้ง "นิยม-รณรงค์" นั่งคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ฝ่ายรัฐบาล

ตั้ง "นิยม-รณรงค์" นั่งคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ฝ่ายรัฐบาล

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้ง "นิยม สองแก้ว - รณรงค์ พูลพิพัฒน์" นั่งคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ฝ่ายรัฐบาล แทน "อภิญญา สุจริตตานันท์ - ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์"

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (22 กันยายน 2563 และ 29 มิถุนายน 2564) อนุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 จำนวน 14 คน ซึ่งในจำนวนนี้มี นายอภิญญา สุจริตตานันท์ และนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลรวมอยู่ด้วย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 27 กันยายน 2563 และลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นั้น

บัดนี้ กรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาล จำนวน 2 คน ดังกล่าวข้างต้นได้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากขอลาออก อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 78 วรรคหนึ่ง และมาตรา 80 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 อนุมัติแต่งตั้ง นายนิยม สองแก้ว และ นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี

ตั้ง \"นิยม-รณรงค์\" นั่งคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ฝ่ายรัฐบาล