เดินหน้าสร้างเครือข่ายพันธมิตร 5G หวังศูนย์กลางการลงทุนในอาเซียน

เดินหน้าสร้างเครือข่ายพันธมิตร 5G หวังศูนย์กลางการลงทุนในอาเซียน

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ จับมือ ดีป้า เดินหน้าสร้างเครือข่ายพันธมิตร เทคโนโลยี 5G ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย หวังศูนย์กลางการลงทุน ด้วยเทคโนโลยี 5G ในภูมิภาคอาเซียน

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่ายพันธมิตร เทคโนโลยี 5G (Thailand 5G Alliance) ระหว่าง สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) โดย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายกสมาคมโทรคมนาคมฯ และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ดีป้า เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการลงทุน

ก่อนนำไปสู่การประยุกต์ใช้ 5G ในภูมิภาคอาเซียน โดยมี ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า และ นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร อุปนายกสมาคมฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีครั้งนี้ด้วย 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่ายพันธมิตร เทคโนโลยี 5G (Thailand 5G Alliance) ระหว่าง สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) โดย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายกสมาคมโทรคมนาคมฯ และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ดีป้า เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการลงทุน ก่อนนำไปสู่การประยุกต์ใช้ 5G ในภูมิภาคอาเซียน โดยมี ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า และ นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร อุปนายกสมาคมฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีครั้งนี้ด้วย 

 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี 5G ขึ้นในประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่รองรับเทคโนโลยี 5G เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันแก่ประเทศไทยในเวทีโลก และเป็นแนวทางในการนำนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นไปต่อยอดประยุกต์ใช้จริงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ความร่วมมือในการจัดตั้งเครือข่ายพันธมิตรด้านเทคโนโลยี 5G โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในวันนี้นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และคาดว่าจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยในระยะต่อไป

และด้วยสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เป็นตัวเร่งในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ดีป้า และ สมาคมโทรคมนาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเร่งส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เต็มประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการลงทุน และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ 5G ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือการร่วมกันผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาและเสริมความแข็งแกร่งภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงเป็นการเร่งให้เกิด 5G use case ที่จะสามารถพัฒนาสู่ธุรกิจจริงในประเทศไทยได้  ซึ่งสมาคมโทรคมนาคมฯ รับบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในโครงการภายใต้ความร่วมมือนี้ให้มากที่สุด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกที่เป็นผู้ให้บริการ 5G ผู้ผลิตอุปกรณ์ หรือสมาชิกอื่นๆ ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการเราพร้อมทำหน้าที่เป็นตัวกลางช่วยประสานงานระหว่างสมาชิกของสมาคมโทรคมนาคฯ ตลอดจนประสานงานไปยัง ดีป้า และสมาคมอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องในวงกว้าง

โดย สมาคมโทรคมนาคมฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่า การที่จะนำเทคโนโลยี 5G ไปประยุกต์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจำเป็นต้องสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เกี่ยวข้องกับ 5G อย่างครบวงจร และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งโครงข่าย 5G ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ รองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) อย่างสมบูรณ์  ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยสามารถนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ซึ่งเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การลงทุน และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว และความร่วมมือระหว่าง สมาคมโทรคมนาคมฯ และ ดีป้า ในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม 5G อย่างเป็นรูปธรรม โดยการทดสอบทดลองจากนักพัฒนาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายของประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ยังมีการดำเนินการในด้านอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต