อัปเดต "เกณฑ์ทหาร 2565" ขั้นตอน-จำนวนที่ต้องการ ช่วง 1-20 เม.ย.นี้

ตรวจสอบ อัปเดต "เกณฑ์ทหาร 2565" ขั้นตอนและจำนวนที่ต้องการ ช่วง 1-20 เม.ย.นี้ กองทัพภาคที่ 2 (ทบ.2) ชี้แจงตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีนี้

การตรวจเลือกทหารกองประจำการที่จะเริ่มในห้วง 1-20 เม.ย.นี้ "เกณฑ์ทหาร 2565" กองทัพบกขอเชิญชวนชายไทยสมัครเป็นทหารกองประจำการ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ และทำให้ตนเองมีงาน มีรายได้ มีความรู้ โดยเฉพาะได้ร่วมดูแลประเทศชาติ โดยผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครฯ ให้แจ้งต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกฯ ทันทีที่รายงานตัวหรือแจ้งความประสงค์ได้ในทุกขั้นตอน

สำหรับผู้ที่สมัครเป็นทหารนอกจากจะได้รับสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานสำหรับทหารกองประจำการแล้ว กองทัพเห็นความสำคัญของผู้ที่สมัครใจเป็นทหาร จึงได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่สมัครเป็นการตอบแทนความเสียสละ ความมุ่งมั่นและตั้งใจในหลายด้าน ได้แก่

  • เลือกหน่วยทหารที่จะตนเองประสงค์จะเข้าประจำการได้
  • มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษร้อยละ 15 ในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในส่วนของกองทัพบก
  • ใช้วุฒิการศึกษาเพื่อลดเวลารับราชการ โดยผู้ที่จบ ปวส. ปริญญาตรีขึ้นไปถ้าสมัครจะใช้เวลาประจำการเพียง 6 เดือนวุฒิ ปวช. และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ถ้าสมัครจะได้ประจำการ 1 ปี

นอกจากนี้ กองทัพบกได้จัดสรรโควตาในการสอบคัดเลือกนักเรียนนายสิบที่มาจากทหารกองประจำการสูงถึงร้อยละ 80 ของยอดรับนักเรียนนายสิบในแต่ละปี และหากมีผลการเรียนดีเยี่ยมมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารต่อไป ตลอดระยะเวลาประจำการ หน่วยทหารจะดูแล ส่งเสริมศักยภาพของแต่ละบุคคลทั้งสมรรถภาพร่างกาย การศึกษา อุดมการณ์ทางทหาร จิตอาสา เส้นทางการรับราชการทหารควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ทั้งนี้ที่ผ่านมา กองทัพบกมีนโยบายพัฒนาทหารกองประจำการอย่างต่อเนื่อง อาทิ พัฒนาคุณภาพเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประจำตัว, ให้ความสำคัญกับคุณภาพอาหารในการประกอบเลี้ยง, การรับค่าตอบแทนผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Internet banking), จัดสรรเวลาในช่วงวันหยุดให้สามารถประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพเดิมก่อนเป็นทหาร รวมทั้งการจัดสรรโควตาหรือคะแนนพิเศษให้กับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการ นอกจากนี้หน่วยทหารจะช่วยเหลือครอบครัวทหารกองประจำการที่ประสบปัญหา อาทิ มอบเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิด การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ช่วยสร้างอาชีพและช่วยเหลือครอบครัวที่มีผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามเจ้าหน้าที่สัสดี หรือ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 0-222-33259 ทางเว็ปไซต์ : http://sassadee.rta.mi.th

เมื่อเวลา 09.00 น. (29 มีนาคม 2565) ที่ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยโฆษกกองทัพภาคที่ 2 แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 ของกองทัพภาคที่ 2 

โดยปีนี้ กองทัพบกได้กำหนดทำการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ระหว่างวันที่ 1-20 เมษายน 2565 เว้นวันที่ 6 และ 13 - 15 เมษายน 2565 ซึ่งกองทัพภาคที่ 2 ได้เตรียมความพร้อม ทั้งบุคลากร สถานที่ ระบบการบริหารจัดการ ที่กระชับรวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เข้ารับการตรวจเลือกอย่างเต็มที่ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 พร้อมกับคณะกรรมการตรวจเลือกที่จะดำเนินการพร้อมกันใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อัปเดต "เกณฑ์ทหาร 2565" ขั้นตอน-จำนวนที่ต้องการ ช่วง 1-20 เม.ย.นี้

พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า ผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีนี้ ได้แก่ ชายไทยที่เกิดปี พ.ศ. 2544 อายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ กับ ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2536 - 2543 อายุ 22-29 ปี ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งความต้องการคนเข้ากองประจำการ ของ ทภ.2 มีจำนวน 30,047 คน หรือร้อยละ 25.90 เป็นสัดส่วนเท่ากันทั่วประเทศ แต่ลดลงจากปี 2564 จำนวน 9,871 คน จากนโยบายการ ลดกำลังพลประเภททหารกองประจำการของกองทัพบก และการให้โอกาสรับราชการต่อของทหารที่สมัครใจ รวมถึง การรับสมัครทหารออนไลน์ที่ได้คัดเลือกตัวไว้แล้ว

 

ขั้นตอนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 มีดังนี้

1.การเปิดการตรวจเลือกฯ เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. มีการรวมแถวเคารพธงชาติ อ่านสารของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และชี้แจงการปฏิบัติของทหารกองเกินที่มาเข้ารับการตรวจเลือกฯ

2.การเรียกชื่อ การตรวจร่างกาย วัดขนาด และกำหนดคนเป็นจำพวก จะดำเนินการภายในสถานที่ตรวจเลือก ที่ต้องมีการเรียกชื่อ ตรวจสอบตัวบุคคล ตรวจร่างกาย วัดขนาด เป็นการคัดคนที่สมบูรณ์แข็งแรงและได้ขนาดเข้าเป็นทหารต่อไป

3.การตรวจสอบและปล่อยตัวสำหรับคนที่ร่างกายไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้ขนาดจากขั้นตอนที่ 2 ก็จะทำการปล่อยตัวตามหลักเกณฑ์ในขั้นตอนนี้ โดยจะมอบใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) ให้เป็นหลักฐาน

4.การกำหนดคนเข้ากองประจำการ ขั้นตอนนี้จะเป็นการระบุตัวบุคคล ว่า ใครจะต้องเข้ารับราชการเป็นทหารแผนกใด ผลัดใด สังกัดที่ไหน มีสิทธิได้รับการลดวันรับราชการหรือไม่ อย่างไร โดยผู้ที่ร้องขอฯ จะดำเนินการแล้วเสร็จได้ก่อนผู้ที่จับได้สลากแดง

อัปเดต "เกณฑ์ทหาร 2565" ขั้นตอน-จำนวนที่ต้องการ ช่วง 1-20 เม.ย.นี้

การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดเช่นนี้ จะมีหลายขั้นตอนมาก โดยจะแบ่งดำเนินการก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเลือก ซึ่งกองทัพภาคที่ 2 ได้เตรียมมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 เอาไว้ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบกกำหนด เพื่อให้ทุกส่วนได้ปฏิบัติอย่างเข้มงวด ตามหลักการ DMHTT ของสาธารณสุข

อัปเดต "เกณฑ์ทหาร 2565" ขั้นตอน-จำนวนที่ต้องการ ช่วง 1-20 เม.ย.นี้

นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมรายละเอียดการปฏิบัติหลายเรื่อง เช่น การเรียกคนเข้ารับการตรวจเลือกฯ วันละไม่เกิน 500 คน , การเลือกใช้สถานที่ตรวจเลือกฯจะต้องเป็นที่โปร่ง โล่ง อากาศถ่ายเทได้ดี และไม่ใช้ห้องปรับอากาศ รวมทั้ง การกำหนดวิธีการตรวจเลือกฯ เพื่อลดความคับคั่งของคนที่มาเข้าตรวจเลือกฯ ซึ่งต้องขอความร่วมมือญาติพี่น้องทหาร ให้งดการเดินทางมาในวันตรวจเลือก ในขณะที่ได้สั่งการเพิ่มเติมให้คณะกรรมการตรวจเลือกฯ กักตัวก่อนทำหน้าที่ 7 วัน และ ตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK เป็นระยะๆ ทั้งก่อน ระหว่าง หลังวันปฏิบัติหน้าที่ รวม 6 ครั้ง รวมทั้ง ให้แต่ละจังหวัด หรือมณฑลทหารบก จัดประชุมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัด เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่

สำหรับจังหวัดที่ทำการตรวจเลือกในห้างสรรพสินค้า ให้ประสานกับทางห้างใช้สถานที่เป็นลานจอดรถยนต์ที่เปิดโล่ง ไม่มีเครื่องปรับอากาศ แทนการใช้ฮอลล์ หรือห้องโถงภายในห้างที่กำหนดไว้เดิม กับให้กรรมการตรวจเลือก ที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับตัวทหารกองเกิน สวมใส่ชุดป้องกันโรค (PPE) ในระหว่างที่ทำหน้าที่ตรวจเลือก วัดขนาดร่างกาย หรือดูแลการจับสลาก พรอ้มกับจัดคณะกรรมการตรวจเลือกชุดสำรอง จากเดิมจัดไว้ 4 คณะ ให้จัดเพิ่มเป็น 13 คณะ ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกัน ส่วนการสับเปลี่ยนตัว มีนโยบายให้เปลี่ยนตัวเฉพาะผู้ที่มีอาการหรือติดเชื้อ เว้นแต่มีคณะกรรมการติดเชื้อมากกว่า 50% จึงให้เปลี่ยนทั้งคณะ

ส่วนเรื่องการส่งเสริมทหารกองประจำการ เพื่อต่อยอดเป็นทหารอาชีพ ทางกองทัพบกมีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับทหารกองประจำการ ซึ่งปัจจุบันนี้ การรับนักเรียนนายสิบ รับจากทหารกองประจำการ ร้อยละ 80 และรับจากพลเรือน ร้อยละ 20 ส่วนนักเรียนนายสิบของเหล่ารบหลัก จะรับจากทหารกองประจำการทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้ที่ปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว หากประสงค์จะเข้ารับราชการในหน่วยต่างๆ ของกองทัพบกที่เปิดรับ ยังมีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ ร้อยละ 10 หรือถ้าเป็นทหารจากการสมัครใจ ตามโครงการทหารออนไลน์ ยังจะได้รับคะแนนเพิ่มอีก ร้อยละ 5 ด้วย ซึ่งต้องฝากประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชน อย่าได้หลงเชื่อว่าจะมีผู้ใดสามารถช่วยเหลือให้ไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกโดยไม่มีความผิดได้ และขอย้ำว่า ใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43) จะต้องได้รับจากประธานกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกเท่านั้น หากได้รับจากบุคคลอื่นหรือวันอื่น ถือว่าเป็นเอกสารที่ไม่ได้ออกให้จากทางราชการ จึงไม่สามารถนำไปแสดงในการสมัครงาน หรือใช้ในกรณีอื่นได้

อัปเดต "เกณฑ์ทหาร 2565" ขั้นตอน-จำนวนที่ต้องการ ช่วง 1-20 เม.ย.นี้


ดังนั้น เยาวชนไทยที่มีอายุถึงกำหนดต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ คือคนที่เกิดปี พ.ศ. 2544 หรือเกิดก่อนนั้นและยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกฯ ที่ได้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้ว ให้ไปทำหน้าที่ชายไทยตามกำหนดในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร แบบ สด.35 และขอให้สมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการกันให้มากๆ เพราะหากสมัครจะสามารถเลือกรับราชการในหน่วยทหารใกล้ภูมิลำเนาได้

หากจับสลากได้ใบแดง จะต้องไปรับราชการตามที่สลากกำหนดไว้ นอกจากนั้น การร้องขอหรือสมัครเข้ารับราชการ ยังสามารถใช้สิทธิลดวันรับราชการให้เหลือน้อยกว่า 2 ปีได้ตามคุณวุฒิที่มี คือ สำเร็จชั้น ม.ปลาย, ปวช. ขึ้นไป ถ้าร้องขอฯ จะรับราชการเพียง 1 ปี แต่ถ้าจับสลากแดง จะใช้สิทธิลดวันรับราชการไม่ได้ ส่วนผู้ที่สำเร็จระดับ ปวส., ปวท., อนุปริญญา หรือปริญญาตรีขึ้นไป ร้องขอเข้ารับราชการ จะอยู่รับราชการเพียง 6 เดือน แต่ถ้าจับสลากแดง จะต้องรับราชการ 1 ปีเต็ม

ส่วนสิทธิการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก หรือเข้ารับราชการในสังกัด ทบ. ก็จะได้รับสิทธิในโควตา 80% และได้คะแนนเพิ่มพิเศษเช่นเดียวกับทหารกองประจำการอื่นๆ ทุกประการ ที่สำคัญ คือ การสมัครเข้าเป็นทหาร จะได้รับความสะดวกในการตรวจเลือก เจ้าหน้าที่จะบริการให้รวดเร็ว เสร็จกลับบ้านเร็วกว่าคนอื่นๆ เป็นการลดความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อโรคได้ด้วย