ซ้อมยุทธวิธีปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต และฉุกเฉินโดยอากาศยาน

ซ้อมยุทธวิธีปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต และฉุกเฉินโดยอากาศยาน

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จับมือโรงพยาบาลเครือข่ายกองทัพบกในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 โรงพยาบาลพุทธชินราช อบรมและฝึกทบทวนการปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินโดยอากาศยาน กองทัพบก ให้กับชุดแพทย์ทหารเผชิญเหตุฉุกเฉิน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่ 3  ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดการฝึกทบทวนการปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินโดยอากาศยาน กองทัพบก (ฮ.ท.145) ให้กับชุดแพทย์ทหารเผชิญเหตุฉุกเฉิน M-MERT Military Medical Emergency Response

ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบก เน้นย้ำในการนำยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

ซ้อมยุทธวิธีปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต และฉุกเฉินโดยอากาศยาน

โดยได้อนุมัติแนวทางการใช้อากาศยานของ กองทัพบก ในการสนับสนุนภารกิจส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ ทั้งในยามปกติและในสนาม ด้วยการปรับปรุงและดัดแปลงอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปขนาดเบา ฮ.ท.145 จำนวน 4 เครื่อง ที่เดิมใช้สำหรับ การปฏิบัติทางธุรการทั่วไป มาพัฒนาขีดความสามารถให้เป็นเฮลิคอปเตอร์พยาบาล โดยกองทัพบกได้ดำเนินการแบ่งมอบเฮลิคอปเตอร์พยาบาลให้แต่ละกองทัพภาค เพื่อนำ ไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนสำหรับการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ

ซ้อมยุทธวิธีปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต และฉุกเฉินโดยอากาศยาน

กองทัพภาคที่ 3 เห็นความสำคัญในความปลอดภัยของประชาชน และมุ่งเน้นการฝึกบุคลากรให้มีความชำนาญในการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินโดยอากาศยาน กองทัพบก จึงได้อนุมัติให้ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในฐานะ โรงพยาบาลแม่ข่ายของกองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้นำจัดการอบรมและฝึกทบทวนการปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินโดยอากาศยาน กองทัพบก (ฮ.ท.145) ให้กับชุดแพทย์ทหารเผชิญเหตุฉุกเฉิน M-MERT Military Medical Emergency Response

ในวันนี้ได้จำลองสถานการณ์การฝึกร่วมกับ โรงพยาบาลของกองทัพบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 3 หน่วย ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายวิชรปราการ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง และ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ซ้อมยุทธวิธีปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต และฉุกเฉินโดยอากาศยาน

การฝึกประกอบด้วย การส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน 6 ราย ได้แก่ ผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน STEMI ผู้ป่วยบาดเจ็บจากการกระแทก Blunt trauma และผู้ป่วยอุบัติเหตุบาดเจ็บ กระดูกสันหลังหัก จาก โรงพยาบาลของกองทัพบก ขนาดเล็ก ด้วยเฮลิคอปเตอร์พยาบาล พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์รุ่นใหม่ที่ได้รับจากกรมแพทย์ทหารบก โดยนำเฮลิคอปเตอร์พยาบาลลงบนดาดฟ้าอาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลศูนย์ เพื่อส่งผู้ป่วยเข้าห้องสวนหัวใจ และผู้ป่วยรายอื่นๆ นำส่ง โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเข้ารับการผ่าตัด

 

สำหรับการฝึกปฏิบัติการส่งกลับทางอากาศยานตาม สถานการณ์สมมุติ 3 เที่ยวบิน  จำลองเหตุการณ์รับผู้ป่วยจากพื้นที่ห่างไกลส่ง โรงพยาบาลศูนย์ อากาศยานยกตัวจาก สนามบิน หน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ไปยัง โรงพยาบาลพุทธชินราช 1 เที่ยวบิน  จำลองเหตุการณ์ส่งผู้ป่วยระหว่าง โรงพยาบาลของกองทัพบก อากาศยานยกตัวจาก สนามบิน หน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ไปยัง สนาม ฮ. ชั่วคราว ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 2 เที่ยวบิน โดยทำการสลับฝึกซ้อมเคลื่อนย้ายจากทั้ง 2 แห่ง

ซ้อมยุทธวิธีปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต และฉุกเฉินโดยอากาศยาน

ทั้งนี้  การฝึกทบทวนการปฏิบัติดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัย ในสถานการณ์จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงสงกรานต์ที่ใกล้มาถึงนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต อบอุ่นใจในคำมั่น กองทัพบกเพื่อประชาชน