ชู Young Smart Farmer จัดอบรม เตรียมพร้อมเป็นผู้ประกอบการเกษตรแห่งอนาคต

ชู Young Smart Farmer จัดอบรม เตรียมพร้อมเป็นผู้ประกอบการเกษตรแห่งอนาคต

ก.เกษตรฯ ชู Young Smart Farmer ต่อเนื่อง จัดอบรมเพิ่มศักยภาพ ทั้งองค์ความรู้ในการทำการเกษตร การลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรแห่งอนาคต

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ภายใต้โมเดลเกษตรเขต 2 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2565 ณ อาคารศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรให้มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการเกษตร สามารถเป็นต้นแบบด้านองค์ความรู้ในการทำการเกษตร รวมถึงสนับสนุนให้มีการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรแห่งอนาคต ซึ่งจะต้องมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่มุ่งหวังให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร และการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรรุ่นใหม่เกิดการพัฒนาและขยายขีดความสามารถของตนเอง กลุ่ม และองค์กร  

สำหรับการจัดอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer ในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำพาให้เกษตรกรไทยและเครือข่าย Young Smart Farmer ได้พัฒนาศักยภาพให้สามารถตอบโจทย์การเกษตรเชิงธุรกิจ ที่ส่งผลถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรได้ และไม่ลืมที่จะประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ผู้ผลิต ผู้บริโภค ได้รู้จัก เข้าใจ และเข้าถึงสินค้าเกษตรที่มีคุณค่า และเกิดขึ้นมาจากเกษตรกรที่เป็นกำลังสำคัญของการผลิตอาหารให้ประเทศ  

   ชู Young Smart Farmer จัดอบรม เตรียมพร้อมเป็นผู้ประกอบการเกษตรแห่งอนาคต
       
        
        "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งหวังจะสร้าง Young Smart Farmer ให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศไทย จึงต้องมีการทำงานอย่างต่อเนื่องและชัดเจน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ พร้อมจะสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา Young Smart Farmer ให้มีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาต่อยอด เน้นการทำน้อยได้มาก การทำสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทั้งการแปรรูป การนำเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงงานวิจัยด้านการเกษตร มาใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงจะทำให้ภาคการเกษตรของไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ขอให้เชื่อมั่นว่า กระทรวงเกษตรฯ พร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงและเป็นที่ปรึกษาให้เกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และรองรับการเป็นครัวโลกอย่างแท้จริงในอนาคต" ดร.เฉลิมชัย กล่าว