เช็กเลย! พักหนี้-ไม่เก็บดอกเบี้ย 4 แบงก์รัฐ ยอดหนี้กว่า 9,282 ล้าน เงื่อนไขและระยะเวลา

เช็กเลย! พักหนี้-ไม่เก็บดอกเบี้ย 4 แบงก์รัฐ ยอดหนี้กว่า 9,282 ล้าน เงื่อนไขและระยะเวลา

ตรวจสอบ เช็กเลย! พักหนี้และไม่เก็บดอกเบี้ย 4 แบงก์รัฐ ยอดหนี้กว่า 9,282 ล้าน เงื่อนไขและระยะเวลา

ติดตาม มาตรการพักหนี้และไม่เก็บดอกเบี้ยของประชาชน 4 แบงก์รัฐ ยอดหนี้กว่า 9,282 ล้าน หลังที่ประชุม ครม. (22 มี.ค. 65) มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่เป็นลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง คือ

  • ธนาคารออมสิน 
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

เพื่อดำเนินการชำระหนี้แทนเกษตรกรที่ "เข้าร่วมโครงการฯ" จำนวน 50,621 ราย ยอดหนี้เงินต้นจำนวน 9,282.92 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี (นับจากวันที่ ครม. อนุมัติ) 

แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
ปีที่ 1 จำนวน 10,000
ปีที่ 2 จำนวน 22,000 ราย 
ปีที่ 3 จำนวน 18,621 ราย 

ดำเนินการตามมาตรการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันเจ้าหนี้ โดยพักชำระเงินต้นครึ่งหนึ่ง (50%) และดอกเบี้ยทั้งหมดไว้ก่อน จากนั้นให้เกษตรกรผ่อนชำระหนี้ "เงินต้นครึ่งหนึ่ง (50%)" ตามระยะเวลาที่ตกลง แต่ไม่เกิน 15 ปี 

เช็กเลย! พักหนี้-ไม่เก็บดอกเบี้ย 4 แบงก์รัฐ ยอดหนี้กว่า 9,282 ล้าน เงื่อนไขและระยะเวลา

 

ทั้งนี้ เมื่อเกษตรกรชำระหนี้คืนเสร็จสิ้นแล้ว เงินต้น (50%) และดอกเบี้ยที่พักไว้ จะได้รับการยกให้เกษตรกรทั้งหมด โดยสถาบันเจ้าหนี้จะได้รับการชดเชยเงินต้นจากรัฐบาล

ส่วนการชดเชยดอกเบี้ยให้เป็นไปตามมติ ครม. ซึ่งเงื่อนไขสำคัญนั้น เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้อง "ไม่ก่อหนี้เพิ่ม" กับสถาบันการเงินอื่นใดอีก

ที่มา - thaigov.go.th