โปรดเกล้าฯ "พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล" จำนวน 59 ราย

โปรดเกล้าฯ "พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล" จำนวน 59 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม "พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล" จำนวน 59 ราย หลังปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล จำนวน 59 ราย

 

 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 59 ราย ดังนี้

 

 

 1. พลตำรวจโท ชยพล ฉัตรชัยเดช เป็น พลตำรวจเอก
 2. พลตำรวจโท ปรีชา เจริญสหายานนท์ เป็น พลตำรวจเอก
 3. พลตำรวจโท มนตรี ยิ้มแย้ม เป็น พลตำรวจเอก
 4. พลตำรวจตรี กรณ์ณพัชญ์ กิตติพิบูลย์ เป็น พลตำรวจโท
 5. พลตำรวจตรี จรัล จิตเจือจุน เป็น พลตำรวจโท
 6. พลตำรวจตรี ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ เป็น พลตำรวจโท
 7. พลตำรวจตรี ชัยน์วัฒน์ อรัญวัฒน์ เป็น พลตำรวจโท
 8. พลตำรวจตรี ธีรศักดิ์ สุริวงศ์ เป็น พลตำรวจโท
 9. พลตำรวจตรี ประเสริฐ เงินยวง เป็น พลตำรวจโท
 10. พลตำรวจตรี ปรีดา เปี่ยมวารี เป็น พลตำรวจโท
 11. พลตำรวจตรี พรชัย เจริญวงศ์ เป็น พลตำรวจโท
 12. พลตำรวจตรี พรหมณัฏฐเขต ฮามคำไพ เป็น พลตำรวจโท
 13. พลตำรวจตรี ภาณุ บุรณศิริ เป็น พลตำรวจโท
 14. พลตำรวจตรี ยุทธชัย พัวประเสริฐ เป็น พลตำรวจโท
 15. พลตำรวจตรี รักษ์จิต หม้อมงคล เป็น พลตำรวจโท
 16. พลตำรวจตรี วรเศรษฐ วิทยกุล เป็น พลตำรวจโท
 17. พลตำรวจตรี วิชัย ลีวรรณนภาใส เป็น พลตำรวจโท
 18. พลตำรวจตรี วีรพล กุลบุตร เป็น พลตำรวจโท
 19. พลตำรวจตรี สมบัติ หวังดี เป็น พลตำรวจโท
 20. พลตำรวจตรี สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ เป็น พลตำรวจโท
 21. พลตำรวจตรี สมัคร เสียงเลิศ เป็น พลตำรวจโท
 22. พลตำรวจตรี สหรัฐ ศักดิ์ศิลปชัย เป็น พลตำรวจโท
 23. พลตำรวจตรี อภิศักดิ์ เดชะคำภู เป็น พลตำรวจโท
 24. พลตำรวจตรีหญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ เป็น พลตำรวจโทหญิง
 25. พันตำรวจเอก กล้าณรงค์ เผือกคุ้มกฤษ เป็น พลตำรวจตรี
 26. พันตำรวจเอก เกติ์ฉกาจ นิลประดับ เป็น พลตำรวจตรี
 27. พันตำรวจเอก ขจรศักดิ์ เลิศประไพ เป็น พลตำรวจตรี
 28. พันตำรวจเอก จารุต ศรุตยาพร เป็น พลตำรวจตรี
 29. พันตำรวจเอก จีราวัฒน์ คงกระพันธ์ เป็น พลตำรวจตรี
 30. พันตำรวจเอก ณัชชัชพงศ์ ศศลักษณานนท์ เป็น พลตำรวจตรี
 31. พันตำรวจเอก ณัฐพงษ์ พูลน้อย เป็น พลตำรวจตรี
 32. พันตำรวจเอก ธนเดช ศรีเรไร เป็น พลตำรวจตรี
 33. พันตำรวจเอก ธเนส ชาวนาทุ่ง เป็น พลตำรวจตรี
 34. พันตำรวจเอก นพรัตน์ สินมา เป็น พลตำรวจตรี
 35. พันตำรวจเอก นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล เป็น พลตำรวจตรี
 36. พันตำรวจเอก นิวัติ โพธิ์พร้อม เป็น พลตำรวจตรี
 37. พันตำรวจเอก พิศาล เอิบอาบ เป็น พลตำรวจตรี
 38. พันตำรวจเอก มนตรี ด้วงปรึกษา เป็น พลตำรวจตรี
 39. พันตำรวจเอก วรยศ มุธุวรรณ เป็น พลตำรวจตรี
 40. พันตำรวจเอก วราพงษ์ ประเศรษโฐ เป็น พลตำรวจตรี
 41. พันตำรวจเอก วสันต์ อาษารอด เป็น พลตำรวจตรี
 42. พันตำรวจเอก วิเชียร ยันตรัตน์ เป็น พลตำรวจตรี
 43. พันตำรวจเอก วีรสันธ์ สมใจ เป็น พลตำรวจตรี
 44. พันตำรวจเอก วีระวุธ ชัยชนะมงคล เป็น พลตำรวจตรี
 45. พันตำรวจเอก สมชาย เกิดช้าง เป็น พลตำรวจตรี
 46. พันตำรวจเอก สมพร ทองรอด เป็น พลตำรวจตรี
 47. พันตำรวจเอก สะท้านฟ้า วามะสิงห์ เป็น พลตำรวจตรี
 48. พันตำรวจเอก สุทัศน์ มณสวัสดิ์ เป็น พลตำรวจตรี
 49. พันตำรวจเอก อนุชา จารุนัฎ เป็น พลตำรวจตรี
 50. พันตำรวจเอก อรินทร เดชาธรอมร เป็น พลตำรวจตรี
 51. พันตำรวจเอก อัมพล วงศ์ใหญ่ เป็น พลตำรวจตรี
 52. พันตำรวจเอกหญิง กิดานันท์ คมขำ เป็น พลตำรวจตรีหญิง
 53. พันตำรวจเอกหญิง ณัชธ์พรรุ้ง นันทโชคพานิช เป็น พลตำรวจตรีหญิง
 54. พันตำรวจเอกหญิง ทิวา เพชรขัน เป็น พลตำรวจตรีหญิง
 55. พันตำรวจเอกหญิง เพชราภรณ์ มงพลเมือง เป็น พลตำรวจตรีหญิง
 56. พันตำรวจเอกหญิง เพ็ญศรี มหาเวชาศิริ เป็น พลตำรวจตรีหญิง
 57. พันตำรวจเอกหญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร เป็น พลตำรวจตรีหญิง
 58. พันตำรวจเอกหญิง สุทิศา วุฒิธรวิทิต เป็น พลตำรวจตรีหญิง
 59. พันตำรวจเอกหญิง อมรเทวี เพิ่มพิทยา เป็น พลตำรวจตรีหญิง

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

โปรดเกล้าฯ "พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล" จำนวน 59 ราย

 

โปรดเกล้าฯ "พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล" จำนวน 59 ราย

 

โปรดเกล้าฯ "พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล" จำนวน 59 ราย


อ่านฉบับเต็มประกาศราชกิจจาฯ คลิก