ประกันสังคม แนะศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 5 แห่ง ดูแลลูกจ้าง

ประกันสังคม แนะศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 5 แห่ง ดูแลลูกจ้าง

ตรวจสอบ ประกันสังคม แนะศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 5 แห่ง ดูแลลูกจ้าง

สำนักงานประกันสังคม ให้บริการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน สำหรับลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานหรือเป็นผู้ทุพพลภาพ ทำให้สูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน พิการและทุพพลภาพ ด้วยการฟื้นฟูรูปแบบที่ครบวงจร ทำให้ลูกจ้างสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ และช่วยเหลือตัวเองได้อย่างอิสระ
-ด้านการแพทย์
-ด้านอาชีพ
-ด้านจิตใจและสังคม 
-การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
เพื่อแก้ไขสภาพความพิการ ด้วยการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้กลับคืนสู่สภาพปกติที่สุด

การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
เพิ่มทักษะ ตามสายอาชีพที่ชอบหรือถนัดให้เหมาะสมกับสภาพความพิการของร่างกาย
การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม 
ช่วยปรับสภาพจิตใจหลังสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย ให้กลับมายอมรับ และสร้างความเชื่อมั่น สร้างแรงจูงใจให้พัฒนาตัวเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ประกันสังคม แนะศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 5 แห่ง ดูแลลูกจ้าง

ในปัจจุบันได้มีการเปิดให้บริการของ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ทั้งหมด 5 แห่ง ดังนี้

1️ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี)
97 หมู่ 3 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-5670847-9 , 02-5670777-9 
โทรสาร 02-5670847-9 ต่อ 100

2️ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาค 2 (จังหวัดระยอง)
12 หมู่ 2 ซ.8 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ 038-897120 , 038-877246-7 
โทรสาร 038-897500 , 038-897120

3️ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาค 3 (จังหวัดเชียงใหม่)
95  หมู่ 3  ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-016850-3  
โทรสาร 053-016853

4️ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาค 4 (จังหวัดขอนแก่น)
37 หมู่ 1 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000
โทรศัพท์ 043-283040-2  
โทรสาร 043-283040

5️ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาค 5 (จังหวัดสงขลา)
68 หมู่ 5 ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
โทรศัพท์ 074-591076-7
โทรสาร 074-591076-7