โปรดเกล้าฯ "พระราชทานยศทหารชั้นนายพล" 190 นาย

โปรดเกล้าฯ "พระราชทานยศทหารชั้นนายพล" 190 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระเมษายน 2565 ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการ มาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 190 นาย

17 มี.ค.65   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล จำนวน 190 ราย มีเนื้อหาว่า  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระเมษายน ๒๕๖๕ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการ มาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สำหรับการพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระเดือนเมษายน 2565 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. พลโท เจษฎา เปรมนิรันดร เป็น พลเอก

2. พลโท วีรสิทธิ จันทร์ดา เป็น พลเอก

3. พลโท ยศ ชุมสาย ณ อยุธยา เป็น พลเอก

4. พลโท เพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด เป็น พลเอก

5. พลโท ราชิต อรุณรังษี เป็น พลเอก

6. พลโท เบญจพล รังษีภาณุรัตน์ เป็น พลเอก

7. พลโท วัฒนะ พลจันทร์ เป็น พลเอก

8. พลโท อภิชาติ สุขแจ่ม เป็น พลเอก

9. พลโท หทัยเทพ กีรติอังกูร เป็น พลเอก

10. พลโท ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง เป็น พลเอก

11. พลโท สุปัญญา วิไลรัตน์ เป็น พลเอก

12. พลโท ศักดา ดีเดชา เป็น พลเอก

13. พลโท กนกพงษ์ จันทร์นวล เป็น พลเอก

14. พลโท เทพชาตรี ฝั่งสระ เป็น พลเอก

 

 

15. พลโท ปิยพล ผลาสินธุ์ เป็น พลเอก

16. พลโท นันทวัฒน์ ทัศนงาม เป็น พลเอก

17. พลโท วิรัตน์ นาคจู เป็น พลเอก

18. พลโท เทอดศักดิ์ ดำขำ เป็ น พลเอก

19. พลโท วิสันติ สระศรีดา เป็น พลเอก

20. พลโท สวัสดิ์ ชนะจิตราสกุล เป็น พลเอก

21. พลโท อรชัย บุญสุขจิตเสรี เป็น พลเอก

22. พลโท มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็น พลเอก

23. พลโท สุชาติ แดงประไพ เป็น พลเอก

24. พลโท อุกฤษฏ์ นุตคำแหง เป็น พลเอก

25. พลเรือโท สุรภักดิ์ ธาราจันทร์ เป็น พลเรือเอก

26. พลเรือโท เกริกไชย วจนาภรณ์ เป็น พลเรือเอก  

อ่านต่อ https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139B010N0000000000100

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล