ราชกิจจาฯ ประกาศ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพฯ 50 เขตเลือกตั้ง

ราชกิจจาฯ ประกาศ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพฯ 50 เขตเลือกตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 50 เขตเลือกตั้ง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ดังต่อไปนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพฯ 50 เขตเลือกตั้ง

ราชกิจจาฯ ประกาศ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพฯ 50 เขตเลือกตั้ง