โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรประสบอุทกภัย ยะลา

โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรประสบอุทกภัย ยะลา

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จังหวัดยะลา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรประสบอุทกภัย ยะลา

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากภัยธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดยะลา ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบ

วันนี้ (28 ก.พ.65) เวลา 12.45 น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอรามัน โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัด รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและรายงานการเกิดอุทกภัย 

ทั้งนี้ องคมนตรี กล่าวชมเชยการทำงานของแต่ละหน่วยที่ได้มีการวางแผนมอบหมายหน้าที่กันอย่างชัดเจน ทำให้การให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานไว้เพื่อให้หน่วยต่างๆนำไปปฏิบัติ

โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรประสบอุทกภัย ยะลา โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรประสบอุทกภัย ยะลา โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรประสบอุทกภัย ยะลา

ต่อจากนั้น เวลา 13.15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3,000 ถุง ไปมอบแก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ เป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดยะลา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

ในโอกาสนี้ องคมนตรี เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้รับทราบ 

ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมทั้งพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ สร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปรกติสุขต่อไป ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรประสบอุทกภัย ยะลา โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรประสบอุทกภัย ยะลา โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรประสบอุทกภัย ยะลา

จังหวัดยะลา แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 58 ตำบล 341 หมู่บ้าน ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้แพร่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่าง ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 23 -28 กุมภาพันธ์ 2565 ส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ และท่วมพื้นที่ทางการเกษตร 

ทำให้บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ สถานที่ราชการ โรงเรียน วัด มัสยิด เส้นทางคมนาคม สะพาน ได้รับความเสียหาย และได้รับความเดือดร้อน ใน 6 อำเภอ 43 ตำบล 184 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 4,810 ครัวเรือน และเสียชีวิต 1 ราย

โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรประสบอุทกภัย ยะลา โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรประสบอุทกภัย ยะลา โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรประสบอุทกภัย ยะลา โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรประสบอุทกภัย ยะลา โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรประสบอุทกภัย ยะลา โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรประสบอุทกภัย ยะลา

โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรประสบอุทกภัย ยะลา โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรประสบอุทกภัย ยะลา