ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 6 ราย

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 6 ราย

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 6 ราย

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ด้วยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ในการประชุมครั้งที่ ๒๗๘ -๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 17  มีนาคม 2564 ได้พิจารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งมีความเหมาะสม ที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน 7 ราย และได้นำรายชื่อดังกล่าว เสนอนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 15 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา คดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้นำรายชื่อเสนอวุฒิสภา เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 และวุฒิสภาในคราวประชุมครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ได้มีมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการ ศาลปกครองสูงสุด จำนวน 7 ราย ต่อมาคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ในการประชุม ครั้งที่ 287 -12/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นผู้ที่มีความเหมาะสมและได้รับ ความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว ให้ด ารงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน 6 ราย ดังนี้

1. นายสะเทื้อน ชูสกุล อธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ ศาลปกครองสูงสุด

2. นายฉัตรชัย นิติภักดิ์ อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ ศาลปกครองสูงสุด

3. นายรังสิกร อุปพงศ์ อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ ศาลปกครองสูงสุด

4. นายไพศาล บุญเกิด อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ ศาลปกครองสูงสุด

5. นายสมศักดิ์ ตัณฑเลขา อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ ศาลปกครองสูงสุด

6. นายวชิระ ชอบแต่ง อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ส่วนอีก 1 ราย ให้ชะลอการน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ออกไปก่อน และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ทั้ง 6 รายดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 6 ราย