โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ 4 นาย

โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ 4 นาย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ จำนวน 4 นาย

ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหาร ราชองครักษ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ จำนวน 4 นาย ดังนี้

1.พันเอก อภิชัย ทองธรรมชาติ

2.นาวาเอก วสันต์ ไตรจิต

3.นาวาเอก ยศพงศ์ เดชะคุปต์

4.นาวาอากาศเอก นิทัศน์ ยูประพัฒน์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ 4 นาย