กยศ. ชวนผู้กู้ยืมไกล่เกลี่ยหนี้ก่อนฟ้อง 25-26 ก.พ.นี้

กยศ. ชวนผู้กู้ยืมไกล่เกลี่ยหนี้ก่อนฟ้อง 25-26 ก.พ.นี้

กยศ. ชวนผู้กู้ยืมไกล่เกลี่ยหนี้ก่อนฟ้อง ผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่ถูกฟ้อง ขยายเวลาชำระหนี้ และได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ  ระหว่างวันที่ 25-26 ก.พ.นี้ ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1-3 ไบเทค บางนา 

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ในระหว่างวันที่ 25 - 26 ก.พ. 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องภิรัชฮอลล์ 1-3 (BH 1-3) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

จัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลให้ผู้กู้ยืมบางส่วนขาดรายได้และผิดนัดชำระหนี้ นำไปสู่การดำเนินคดีหรือถูกบังคับคดีตามกฎหมาย

 

 

โดยกลุ่มเป้าหมายของกองทุน ได้แก่ ผู้กู้ยืมกลุ่มที่ค้างชำระหนี้ที่ถูกบอกเลิกสัญญาและกำลังจะถูกฟ้อง และผู้กู้ยืมกลุ่มที่จะถูกบังคับคดีที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งกองทุนจะได้ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ หากผู้กู้ยืมเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ย กองทุนก็จะไม่จำเป็นต้องดำเนินคดี ซึ่งจะลดภาระค่าใช้จ่ายของกองทุน และนอกจากผู้กู้ยืมที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยจะไม่ถูกดำเนินคดีแล้ว ผู้กู้ยืมจะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ

รวมทั้ง ได้รับโอกาสในการขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ถึงอายุ 65 ปี เพื่อให้ผู้กู้ยืมสามารถกลับเข้ามาสู่ระบบการชำระหนี้ให้เป็นปกติ และเมื่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการขอแก้ไขมีผลบังคับใช้ กองทุนจะมีอำนาจในการปลดภาระผู้ค้ำประกัน

โดยกองทุนมีหลักการว่าจะยกเลิกการค้ำประกันของผู้ค้ำประกัน เมื่อผู้กู้ยืมได้ผ่อนชำระเงินต้นมาแล้วร้อยละ 25 ของเงินต้นที่ค้างชำระอีกด้วย 

 

ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าและรับสิทธิขอไกล่เกลี่ยฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์บัญชีทางการ กยศ. หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2016 4888

หลังจากนี้ ทางกองทุนจะได้ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในการไกล่เกลี่ยหนี้กับผู้กู้ยืมที่มีภูมิลำเนาต่างๆ ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศต่อไป