ว่างงาน "ประกันสังคม" แนะลงทะเบียน-สิทธิประโยชน์ เงินเยียวยา

ว่างงาน "ประกันสังคม" แนะลงทะเบียน-สิทธิประโยชน์ เงินเยียวยา

รู้ไว้ไม่เสียโอกาส หาก ว่างงาน-ตกงาน "ผู้ประกันตน" ลงทะเบียน-สิทธิประโยชน์ "ประกันสังคม"

"ประกันสังคม" แจ้งวันนี้ กรณี ว่างงาน หรือ ตกงาน ต้องการความช่วยเหลือ ผู้ประกันตน สามารถทำตาม ขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้
1.ไปที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานผ่านระบบใหม่ คลิกที่นี่
ผู้ประกันตนที่จะขึ้นทะเบียนในระบบดังกล่าวจะต้องทำการลงทะเบียนขอใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล / Digital ID ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. 

และผู้ประกันตนสามารถเข้าสู่ระบบ (Login) โดยใช้ User / Password ที่ลงทะเบียน Digital ID ในกรณีขึ้นทะเบียนว่างงาน และรายงานตัวตาม นัดหมาย เพียงแค่กรอกข้อมูลรายละเอียดตามระบบ และแนบไฟล์บัญชีธนาคาร โดยผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆ กับทางสำนักงานประกันสังคมอีก

ว่างงาน "ประกันสังคม" แนะลงทะเบียน-สิทธิประโยชน์ เงินเยียวยา

2. กรณีที่ผู้ประกันตนไม่สามารถลงทะเบียนว่างงานผ่านออนไลน์ได้ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 
กรมการจัดหางาน โทร 02-2469292 หรือ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น ที่สายด่วน 1506 กด 2 หรือ สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่/จังหวัด

 สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน : สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน 

ที่มา ประกันสังคม