"แพ้วัคซีนโควิด-19" ขอรับเงินเยียวยาจาก สปสช. มีขั้นตอนอะไรบ้าง เช็คเลย

"แพ้วัคซีนโควิด-19" ขอรับเงินเยียวยาจาก สปสช. มีขั้นตอนอะไรบ้าง เช็คเลย

"แพ้วัคซีนโควิด-19" ขอรับเงินเยียวยาจาก สปสช. มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง ช่องทางการยื่นเรื่องทำอย่างไร ตรวจสอบข้อมูลเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่

สปสช. หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกมาเปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณี "แพ้วัคซีนโควิด-19" ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือในเบื้องต้นได้ โดยรายละเอียดข้อมูล-กระบวนการต่างๆทั้งหมดมีดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง

 • ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย หรือ ทายาท
 • กรณีไม่มีทายาท ผู้อุปการะที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล หรือ ดูแลผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานพอสมควร หรือหน่วยบริการที่ให้บริการสามารถยื่นคำร้องแทนได้


สถานที่ยื่นคำร้อง "แพ้วัคซีนโควิด-19"

 • โรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่ (13 เขตทั่วประเทศ)

 

"แพ้วัคซีนโควิด-19" ขอรับเงินเยียวยาจาก สปสช. มีขั้นตอนอะไรบ้าง เช็คเลย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารประกอบคำร้อง "แพ้วัคซีนโควิด-19"

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบมรณบัตรของผู้รับบริการกรณีที่เสียชีวิต
 • ความเห็นแพทย์ผู้ให้การรักษาและการหยุดพักงาน ระยะเวลาในการยื่นคำร้อง

 • ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย

กระบวนการพิจารณา

 • ยื่นคำร้อง
 • คณะอนุกรรมการฯภายใต้สปสช.พิจารณาคำร้อง
 • ลงมติว่าเห็นชอบที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือหรือไม่ จำนวนเท่าไร
 • ในกรณีที่จ่าย สปสช.จะโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 5 วัน หลังจากที่ครณะอนุกรรมการฯมีมติ
 • กรณีที่ไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัย ยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน

 

อัตราการจ่ายช่วยเหลือเบื้องต้น

 • เสียชีวิต /ทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 4 แสนบาท
 • เสียอวัยวะ / พิการ ไม่เกิน 2.4 แสนบาท
 • บาดเจ็บ / บาดเจ็บต่อเนื่อง ไม่เกิน 1 แสนบาท

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแแบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด หรือ "แพ้วัคซีนโควิด-19"  ได้ที่ https://www.nhso.go.th/downloads/175 หรือคลิกที่นี่ 

"แพ้วัคซีนโควิด-19" ขอรับเงินเยียวยาจาก สปสช. มีขั้นตอนอะไรบ้าง เช็คเลย

สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. 1330 หรือ คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso

 

"แพ้วัคซีนโควิด-19" ขอรับเงินเยียวยาจาก สปสช. มีขั้นตอนอะไรบ้าง เช็คเลย

ที่มา : สปสช.