โปรดเกล้าฯ ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งท่ี 2

โปรดเกล้าฯ ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งท่ี 2

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชถมสามัญประจไปีครั้งท่ีสอง ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ปิดประชถมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจไปีครั้งท่ีสอง พ.ศ. 2565


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า


โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีคร้ังที่สอง พ.ศ. 2565ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นั้น บัดน้ี จะสิ้นกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ตามสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่สอง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจาปี คร้ังที่สอง ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรฐัมนตร

โปรดเกล้าฯ ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งท่ี 2