พุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันมาฆบูชา

พุทธศาสนิกชนในจังหวัดสงขลา ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพุทธบูชา ในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันนี้ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันมาฆบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เมื่อเวลา 07.00 น. ที่วัดเลียบ เขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ประชาชาวสงขลา ได้นำอาหารหวานคาวข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานพระโอวาทสำคัญอันถือได้ว่าเป็นหัวใจของคำสอนในพระพุทธศาสนา คือ โอวาทปาฏิโมกข์ ในวันเพ็ญ (ขึ้น 15ค่ำ) เดือนสาม ดวงจันทร์โคจรมาเสวยมาฆฤกษ์ แต่ถ้าปีใดมี อธิกมาส คือ เดือนแปดสองแปด วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันเพ็ญกลางเดือนสี่ เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นที่ พระเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ รัฐมคธ ในปีแรกของการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ คือ หลังจากตรัสรู้แล้วได้ 9 เดือน ความประจวบกันพอดีของเหตุการณ์ในวันนี้ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ มีสี่ประการ

พุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันมาฆบูชา

ประการแรก เป็นการมาชุมนุมกันของพระสงฆ์สาวก จำนวน 1,250 รูป เพื่อเฝ้าพระบรมศาสดา โดยมิได้นัดหมาย ประการที่สอง พระสงฆ์สาวกดังกล่าวล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น ประการที่สาม พระสงฆ์สาวกดังกล่าวล้วนแต่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าด้วยวิธี เอหิภิกขุอุปสัมปทาและประการที่สี่ วันนั้นดวงจันทร์เพ็ญเสวยมาฆฤกษ์เต็มบริบูรณ์ความพร้อมกันขององค์สี่ประการจึงเรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต

 

โดยในวันนี้ มีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสงขลามาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากและผลบุญจากการทำบุญตักบาตรในวันนี้พสกนิกรชาวจังหวัดสงขลาถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี