รร.จปร. สถานที่ทรงคุณค่า 4 จุดแลนด์มาร์ค ร่วมสร้าง วิหารพุทธบิดร - พุทธมารดา

รร.จปร. สถานที่ทรงคุณค่า 4 จุดแลนด์มาร์ค ร่วมสร้าง วิหารพุทธบิดร - พุทธมารดา

โรงเรียนนายร้อย จปร. สถานที่ทรงคุณค่า พาชม พิพิธภัณฑ์ 100 ปี -ท่องเที่ยววัดพระฉาย ไหว้ ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน  ร่วมพิธีเททอง หล่อพระรูป พระพุทธบิดร - พระพุทธมารดา สมทบทุนสร้างศาลาประดิษฐาน  17 เม.ย.2565 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) ที่มีสถานที่ตั้งอยู่ที่เขาชะโงก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไม่เพียงเป็นแหล่งผลิตนักเรียนนายร้อย แต่ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เยี่ยมชม


1. พิพิธภัณฑ์ 100 ปี รร.จปร. เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ความเป็นมาของ รร.จปร. ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน และครูอาจารย์ตลอดจนศิษย์เก่า ผลงานของศิษย์เก่า และผลงานที่ผู้นําหน่วยทหารในฐานะศิษย์เก่าได้กระทํา เป็นการยกย่องเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการให้เกียรติและความภูมิใจต่อบุคลากร ศิษย์เก่าที่มี คุณูปการต่อกองทัพบก สังคม และประเทศชาติ

รร.จปร. สถานที่ทรงคุณค่า 4 จุดแลนด์มาร์ค ร่วมสร้าง วิหารพุทธบิดร - พุทธมารดา
    
2.วัดพระฉาย สถานที่ศึกษาปฏิบัติธรรมอีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีภาพเขียนสีโบราณและอ่าง เก็บน้ำจากน้ำตกวัดพระฉาย.

รร.จปร. สถานที่ทรงคุณค่า 4 จุดแลนด์มาร์ค ร่วมสร้าง วิหารพุทธบิดร - พุทธมารดา

3. ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน ตามประวัติกล่าวว่า ขุนด่าน เป็นนายด่านเมืองนครนายกสมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อปี พ.ศ. 2130 ขณะที่ไทยกําลังติดพันศึกกับพม่า เขมรได้ถือโอกาสบุกเข้าตีเมือง ปราจีนบุรีและเมืองนครนายก กวาดต้อนผู้คนเพื่อนํากลับไปเขมร ขุนด่านได้รวบรวมชาวเมืองนครนายกมาตั้งหลัก ที่เขาชะโงก แล้วยกกําลังเข้าขับไล่เขมรจนถอยร่นแตกพ่ายไป ชาวนครนายกจึงได้สร้างศาลนี้ขึ้นเป็นที่ระลึก

รร.จปร. สถานที่ทรงคุณค่า 4 จุดแลนด์มาร์ค ร่วมสร้าง วิหารพุทธบิดร - พุทธมารดา ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน ตั้งอยู่บนชะง่อนหินเขาชะโงก ตําบลพรหมณี อําเภอเมือง จังหวักนครนายก เป็นสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ มีประชาชนเคารพนับถือมาก และยังมีเรื่องราวความศักดิ์ สิทธิ์ของเจ้าพ่อขุนด่านอีกว่า ในสมัย สงครามโลกคร้ังที่ 2 ญี่ปุ่นได้นํากําลังพลไปตั้งอยู่ที่เขาชะโงก และได้รื้อทําลายศาล เจ้าพ่อขุนด่านได้แสดงอภินิหาร ทําให้ทหารญี่ปุ่นล้มตายไปเป็นจํานวนมาก

รร.จปร. สถานที่ทรงคุณค่า 4 จุดแลนด์มาร์ค ร่วมสร้าง วิหารพุทธบิดร - พุทธมารดา

เมื่อวันที่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2493 หลวงวิจิตรวาทการ อธิบดีกรมศิลปากร ให้ประกอบพิธีอันเชิญดวงวิญญาณของ เจ้าพ่อขุนด่าน ขึ้นสถิตย์ยังศาลซึ้งอยู่เบื้องล่างศาลปัจจุบัน ปี 2500 พล.ต.เฉลิม สุทธิรักษ์ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร (ขณะนั้นเป็นรองเจ้ากรม) ได้บูรณะสร้างศาลและแกะรูป ด้วยหินสบู่โดยช่างชาวประจันตคาม ปี 2529 บริษัท ช.การช่าง จํากัด ผู้ก่อสร้างโรงเรียนนายร้อยจปร.ได้บูรณะสร้างศาลใหม่

ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2564 พลโท ปิยพงศ์ กลิ่นพันธ์ุ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในขณะนั้น ได้มีดําริที่จะปรับปรุงศาลเดิมที่เก่าชํารุดจากการก่อสร้างที่มีระยะเวลานานกว่า 40 ปี จึงขอให้ อาจารย์ ฐานิตพัฒน์ สงเคราะห์ ( อาจารย์เสวก ) เป็นผู้ออกแบบให้ มี ร้อยตรี นเรศ ทาประเสริฐ เป็นผู้ควบคุม งาน และคุณ พชรภัทร เทพสวงค์ ห้างหุ้นส่วนจํากัดชิโนทัยปั้นศิลป์ เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง

ทั้งนี้ทีมงานทุกคนล้วน เป็นผู้ที่เคยร่วมก่อสร้างพลับพลาที่ประทับ ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดปราจีนบุรี มาด้วยกันทั้งสิ้น โดยใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 85 วัน ( 2 ตุลาคม - 25 ธันวาคม พ.ศ.2564 ) ใช้งบประมาณตัวอาคาร 1,300,000 บาท ( หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน ) งบประมาณหล่อองค์เจ้าพ่อขุนด่าน 130,000 บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่นบาท ถ้วน ) รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1,430,000 บาท ( หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน ) เป็นงบประมาณจากการ บริจาคของผู้มีจิตศรัทธาท้ังสิ้น

คณะกรรมการ รร.จปร. กําหนดให้นําดาบที่มีผู้ศรัทธานํามาถวายไปจารึกอักขระและให้พระเกจิอธิฐานจิต และปลุกเสก เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ เข้มขลังทางด้านเมตตาค้าขาย แคล้วคลาด และเป็นมงคล ณ วัดสุตธรรมาราม ตําบลพรหมณี อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก

4.ศาลาประดิษฐาน พระพุทธบิดร - พระพุทธมารดา ณ วัดสุตธรรมาราม ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลาประมาณ 4 ปี และในปี 2565 นี้จะดําเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2565 แต่ขาดปัจจัยอยู่จํานวนหนึ่ง ประกอบกับทางคณะกรรมการวัดกําหนดให้มีพิธีเททอง หล่อพระรูป พระพุทธบิดร - และพระพุทธมารดา กับการสรงน้ำประจําปี หลวงปู่ บุญมี ปริปุณโณ ในวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565 

รร.จปร. สถานที่ทรงคุณค่า 4 จุดแลนด์มาร์ค ร่วมสร้าง วิหารพุทธบิดร - พุทธมารดา

รวมทําบุญและสมทบทุนก่อสร้างได้ที่บัญชี : ปรับปรุงวิหารพุทธบิดร - พุทธมารดา เลขที่บัญชี 409-2-83327-8 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด ( มหาชน )