"ธนาคารออมสิน" เงินฝากสั้น ดอกเบี้ยสูง ไม่เสียภาษี เช็ครายละเอียดที่นี่

"ธนาคารออมสิน" เงินฝากสั้น ดอกเบี้ยสูง ไม่เสียภาษี เช็ครายละเอียดที่นี่

"ธนาคารออมสิน" ต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรัก กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 ฝากสั้น ดอกเบี้ยสูง ไม่ต้องเสียภาษี เช็ครายละเอียดที่นี่

"ธนาคารออมสิน" ต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรัก กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 ฝากสั้น ดอกเบี้ยสูง ไม่ต้องเสียภาษี บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อปี ส่วนนิติบุคคลอื่น อัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี ระยะเวลาเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะเต็ม

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- อยากถูกรางวัล "สลากออมสิน" ต้องทำอย่างไร? มือใหม่ต้องรู้!

- ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 5 ปี งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

- ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

 

สำหรับจุดเด่น เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 "ธนาคารออมสิน" ระบุว่า เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อผลตอบแทนเพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต ให้คุณได้ควบคุมการใช้เงินได้มากขึ้น อุ่นใจยิ่งขึ้นกว่าเดิม กับบริการเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ที่คุณยังคงเก็บออม และใช้จ่ายได้เมื่อคุณต้องการ พร้อมยังได้รับผลตอบแทน ที่น่าพึงพอใจ บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี

 

 

 • เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
 • คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก

 

รายละเอียดเงินฝาก / เงื่อนไข 

 

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย
 • เมื่อฝากครบ 5 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
 • ใช้สมุดฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 5 เล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้

 

การคำนวณและการลงรับดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย

 

 • บุคคลธรรมดา ร้อยละ 0.35 ต่อปี
 • นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ร้อยละ 0.35 ต่อปี
 • นิติบุคคลทั่วไป ร้อยละ 0.25 ต่อปี
 • ส่วนราชการ ร้อยละ 0.25 ต่อปี
 • รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ  ร้อยละ 0.25 ต่อปี
 • สถาบันการเงิน ร้อยละ 0.25 ต่อปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 0.25 ต่อปี

 

คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก : ลงรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

 

ระยะเวลารับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

เงื่อนไขการถอน

 

 • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝากนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ วันถอน


ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 

 • บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
 • นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

 

เมื่อครบระยะเวลาฝาก : จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

 

การเปิดบัญชีเงินฝาก คุณสมบัติ

 

1. บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

2. นิติบุคคลทุกประเภท

 

"ธนาคารออมสิน" เงินฝากสั้น ดอกเบี้ยสูง ไม่เสียภาษี เช็ครายละเอียดที่นี่

 

CR : ธนาคารออมสิน