"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจเรื่อง "ปีชง" คนไทยค่อนข้างเชื่อ 34% ไม่เชื่อเลย 30%

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจเรื่อง "ปีชง" คนไทยค่อนข้างเชื่อ 34% ไม่เชื่อเลย 30%

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจของคนไทยเรื่องความเชื่อ “ปีชง” พบว่า 34.35% ค่อนข้างเชื่อ, รองลงมา 30.08% ไม่เชื่อเลย, อันดับสาม 27.21% ไม่ค่อยเชื่อ, อันดับสี่ 6.22% เชื่อมาก และอันดับห้า 2.14% เฉยๆ ไม่สนใจ

​ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนในหัวข้อ "ท่านเชื่อเรื่องปีชงหรือไม่?" 

โดยทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 22-25 มกราคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศไทย รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,320 คน

การสำรวจครั้งนี้ ทีมสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น 97.0%

 

เมื่อถามถึงการเคยได้ยินเรื่อง “ปีชง” หรือไม่? พบว่า

 • อันดับหนึ่ง 81.51% ระบุว่า เคยได้ยิน
 • รองลงมา 18.41% ระบุว่า ไม่เคยได้ยิน
 • อันดับสาม 0.08% ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าที่เคยได้ยินมาเป็นเรื่อง “ปีชง” หรือเปล่า  

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจเรื่อง "ปีชง" คนไทยค่อนข้างเชื่อ 34% ไม่เชื่อเลย 30%

เมื่อถามถึงด้านความเชื่อเรื่อง “ปีชง” ของประชาชนว่าเชื่อหรือไม่? ผลสำรวจพบว่า 

 • อันดับหนึ่ง 34.35% ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ
 • รองลงมา 30.08% ระบุว่า ไม่เชื่อเลย
 • อันดับสาม 27.21% ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ
 • อันดับสี่ 6.22% ระบุว่า เชื่อมาก
 • อันดับห้า 2.14% ระบุว่า เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

เคยเข้าทำพิธี หรือทำบุญ หรือเช่าเครื่องราง เพื่อแก้ “ปีชง” หรือไม่? ผลสำรวจพบว่า

 • อันดับหนึ่ง 72.61% ระบุว่า ไม่เคยเข้าทำพิธี หรือทำบุญ หรือเช่าเครื่องรางเพื่อแก้ “ปีชง”
 • รองลงมา 20.43% ระบุว่า เคยทำบุญ เพื่อแก้ “ปีชง”
 • อันดับสาม 11.23% ระบุว่า เคยเข้าทำพิธี เพื่อแก้ “ปีชง”
 • อันดับสี่ 4.46% ระบุว่า เคยเช่าเครื่องราง เพื่อแก้ “ปีชง”
 • อันดับห้า 0.65% ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าที่ทำไป เป็นการทำพิธีหรือทำบุญ หรือเป็นการเช่าเครื่องรางเพื่อแก้ “ปีชง” หรือเปล่า
 • อันดับหก 0.19% ระบุว่า เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ