กรมคุมประพฤติตั้งเป้าปี 65 นำงานคุมประพฤติสู่ชุมชน

กรมคุมประพฤติตั้งเป้าปี 65 นำงานคุมประพฤติสู่ชุมชน

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติตั้งเป้าปี 65 นำงานคุมประพฤติสู่ชุมชน เร่งปูพรมปักหมุดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.65 นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวถึงเป้าหมายการเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนว่า กรมคุมประพฤติ มีนโยบายการนำงานคุมประพฤติสู่ชุมชน โดยให้ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนภารกิจในการคุมความประพฤติในพื้นที่ เช่น การรับรายงานตัว การจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม เน้นการทำงานร่วมกับชุมชน อาสาสมัครคุมประพฤติ และหน่วยงานภาคีในพื้นที่

โดยตั้งเป้าว่าภายในเดือนมีนาคมจะเปิดตัวศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนต้นแบบ จำนวน 10 แห่ง ซึ่งในขณะนี้อยู่ในกระบวนการของการคัดเลือกศูนย์ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน และหลังจากนั้น ภายในเดือนสิงหาคมจะเปิดศูนย์คุมประพฤติให้ได้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญในโอกาสครบรอบการสถาปนากรมคุมประพฤติ 30 ปี 

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวต่อไปว่า สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศได้เริ่มดำเนินการหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน โดยคัดเลือกจาก บ้านกึ่งวิถี ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ที่มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์ และบางแห่งก็ได้มีพิธีเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการไปแล้ว อาทิ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี ที่ร่วมกับเครือข่ายปกครองอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง คณะครูศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อำเภอวังสามหมอ และอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยมีนายวิมล สุระเสน นายอำเภอวังสามหมอ ประธานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอวังสามหมอ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูและจัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 36 คน โดยมีอาสาสาสมัครคุมประพฤติรับหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกอาชีพ 

นอกจากนี้ ยังมีสำนักงานคุมประฤติอีกหลายแห่งจับมือกับอาสาสมัครคุมประพฤติและภาคีในพื้นที่ เริ่มจัด กิจกรรมในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตบางกอกใหญ่ โดยสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้ารับการอบรมความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริม

นอกจากนี้ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนวัดป่าแงะ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และนำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกันทำงานบริการสังคมด้วยการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะบริเวณชุมชน และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ที่ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน “สองฝั่งเจ้าพระยา” อำเภอพระประแดง และศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน “บางพลีนิเวศน์” อำเภอบางพลี เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ต่อไป  

“ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนจะเป็นเสมือนจุดเชื่อมระหว่างผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติและชุมชน กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในศูนย์แห่งนี้ จะทำให้ชุมชนได้เห็นภาพว่ากรมคุมประพฤติแก้ไขฟื้นฟูคนเหล่านี้ผ่านกระบวนการอะไรบ้าง และเราไม่ได้ทำเพียงลำพัง การดึงชุมชนก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ จะทำให้ผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติได้มีโอกาสปรับตัวในการอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุขต่อไป” อธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าว