ATCSW เปิดมุมมองสหวิทยาการด้านสังคมสงเคราะห์

ATCSW เปิดมุมมองสหวิทยาการด้านสังคมสงเคราะห์

ATCSW จัดโครงการ “เสวนา : งานสังคมสงเคราะห์ในมุมมองสหวิทยาการด้วยวิธีการบูรณาการ (จากนโยบายสู่การปฏิบัติ)”

ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (ATCSW) จัดโครงการ “เสวนา : งานสังคมสงเคราะห์ในมุมมองสหวิทยาการด้วยวิธีการบูรณาการ (จากนโยบายสู่การปฏิบัติ)” เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์  นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ ภายใต้วัตถุประสงค์ เพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ ประสบการณ์และเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และผู้เข้าร่วมในสาขาอาชีพต่างๆ ทั้งในบริบทประเทศไทยและอาเซียน

ผู้เข้าร่วมเสวนามีทั้งจากประเทศไทย เมียนมา  อินโดนีเซีย เนปาล ญี่ปุ่น เป็นต้น จากทุกภาคส่วน รัฐ ภาคประชาสังคม NGO, INGO, เอกชน, นักศึกษา, นักวิชาการ อาจารย์ ผู้แทนสภาฯ(อดีต) ผู้แทนจากสถานทูต สถานศึกษา สื่อสารมวลชน องค์กรระหว่างประเทศ เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์ และ พมจ. 76จว. ในรูปแบบการประชุมผสมผสาน ทั้งในงานโดยประมาณ 50 คนและผ่านZoom ราว 300 คน แบ่งกลุ่มเสวนาออกเป็น 2 กลุ่ม ดำเนินรายการโดย  วรรณา สุขศรีบูรณ์อำไพ ผู้อำนวยการศูนย์ ATCSW 

การเสวนาแบ่งเป็นสองรอบ รอบแรกในหัวข้อ  มุมมองในเชิงมหภาคต่องานสังคมสงเคราะห์ (Macro Views on Social Work on National, Regional and Global Perspectives) โดยนักเศรษฐศาสตร์  ดร.กิริฎา เภาพิจิตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทยกระทรวง พม. และ ศิษย์เก่าคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวง ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ โดย ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ สื่อสารมวลชน โดย นายวารินทร์ สัจเดว สื่อมวลชนภาคประชาสังคม โดย นายสมพงศ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการ Labour Rights Promotion Network Foundation ผู้เเทนคนพิการ นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา 

การเสวนารอบที่ 2 หัวข้อ มุมมองจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่องานสังคมสงเคราะห์ (From practices and real works perspectives) ผู้บริหารท้องถิ่นหรืออดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดย นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง อาจารย์ผู้สอนด้านสังคมสงเคราะห์ โดย ดร.สรสิช สว่างศิลป์ อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านการแพทย์ โดย พ.ญ.ปวีสุดา เดชะรินทร์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูภาคประชาสังคม โดย นางสาววิบุญรัตน์ ลดาพงศ์พัฒนา มูลนิธิไอเจเอ็มประเทศไทย ผู้แทนคนพิการ โดย ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ